Ceník služeb

Ceník za luštění, skladování a ostatní služby platný od 1. 10. 2021

Luštění a ostatní služby
Luštění – jehličnany cena Kč/kg osiva (pokud  není uvedeno jinak)
smrk sp. za 1 kg osiva 1 300,00
borovice sp. za 1 kg osiva 1 870,00
modřín za 1 kg osiva 3 900,00
douglaska za 1 kg osiva 3 600,00
jedle sp. – luštění, odkřídlování, čištění, krátkodobé skladování za 1 kg osiva 550,00
jedle sp. – luštění, odkřídlování, čištění, příprava pro dlouhodobé skladování mražením za 1 kg osiva 650,00
Samostatné služby – jehličnany  
jedle sp. – čištění surového osiva, příprava pro krátkodobé skladování  za 1 kg osiva 325,00
jedle sp. – odkřídlování, čištění surového osiva, příprava pro krátkodobé skladování za 1 kg osiva 375,00
jedle sp. – odkřídlování, čištění surového osiva, příprava pro dlouhodobé skladování za 1 kg osiva 475,00
čištění surového osiva jehličnanů bez odkřídlování za 1 kg osiva 325,00
čištění surového osiva jehličnanů včetně odkřídlování (bez luštění) za 1 kg osiva 600,00
třídění osiva jehličnanů na frakce (min. množství 1 kg) 70,00
moření osiva jehličnanů (min. množství 1 kg) 100,00
třídění osiva modřínu plavením – PREVAC – novinka ! 100,00
inkrustace osiva jehličnanů včetně moření – novinka ! 750,00
Luštění – listnaté dřeviny  
olše sp. za 1 kg osiva 1 500,00
bříza sp., habr, jasan, akát za 1 kg osiva 280,00
javor sp., lípa sp. za 1 kg osiva 340,00
jeřáb sp. pouze lisování za 1 kg suroviny 45,00
jeřáb sp. lisování, vymlácení (bez čištění) za 1 kg suroviny 100,00
jeřáb sp. lisování, vymlácení, sušení, čištění za 1 kg osiva 3 500,00
třešeň – mixování, sušení, čištění za 1 kg osiva 600,00
hrušeň, jabloň, jeřáb sp. – mixování, sušení, čištění za 1 kg osiva 3 500,00
buk – čištění (sítový třídič + gravitační třídič + pneumatický stůl), příprava pro krátkodobé skladování za 1 kg osiva 60,00
buk – příprava pro krátkodobé skladování (chlazení do jara) za 1 kg osiva 5,00
buk – čištění (sítový třídič + gravitační třídič + pneumatický stůl), příprava pro dlouhodobé skladování mražením za 1 kg osiva 120,00
Samostatné služby – listnaté dřeviny  
čištění žaludů plavením za 1 kg suroviny 3,00
termoterapie žaludů bez čištění za 1 kg osiva  (provedeno vždy před skladováním) 9,00
moření osiva žaludů (provedeno vždy před skladováním) 10,00
čištění lípy, habru za 1 kg surového osiva 100,00
Stratifikace cena Kč/kg osiva na vstupu
termoterapie buku před stratifikací 12,00
buk – krátkodobá stratifikace – osivo z předchozího roku (včetně moření) 60,00
buk – dlouhodobá stratifikace – osiva skladovaného mražením (včetně moření) 80,00
buk – postupné třídění naklíčené bukvice z oddílu na optickém třídiči za 1 kg osiva na vstupu 180,00
jeřáb sp., jabloň, hrušeň 1 990,00
lípa sp., habr, třešeň, jasan 490,00
javor sp. 190,00
jedle sp., smrk sp., borovice sp., douglaska, modřín 100,00
Skladování osiva cena Kč/kg za 1 měsíc
dlouhodobé skladování osiva chlazením 0 °C až + 4 °C (bříza, habr, jeřáb, jasan, javor sp., lípa sp., třešeň, jehličnaté dřeviny, keře) 9,00
dlouhodobé skladování osiva mrazením 0 °C až -3 °C (duby) 7,00
dlouhodobé skladování osiva mrazením -5 °C až -8 °C (jedle, buk) 8,00
Služby laboratoře cena 1 zkoušky
stanovení sypavosti semenné suroviny 400,00
stanovení zralosti semenné suroviny 400,00
stanovení obsahu vody 200,00
čistota, absolutní hmotnost, klíčivost (do 1 měsíce dle ČSN) 600,00
čistota, absolutní hmotnost, klíčivost (do 2 měsíců dle ČSN) 900,00
Ostatní služby

cena za 1 vážení

Vážení na mostní váze (nosnost 25 tun) 100,00

Podrobnější popis služeb je uveden v obchodních podmínkách Semenářského závodu www.semenarskyzavod.cz

K cenám za služby budou připočítány přirážky nebo může být poskytnuta sleva:

v případě dodání semenné suroviny se sypavostí nižší než 50 % dle ČSN 48 1211 – přirážka 50 %  ze základní ceny luštění;

v případě dodání oddílu semenné suroviny s  váhou menší jak 100 kg – přirážka 30 % ze základní ceny luštění;

za dosažení nižší čistoty proti ČSN 48 1211 – za každé 1 % nižší čistoty, 1 % sleva ze základní sazby čištění.

Poskytované služby se řídí platnými obchodními podmínkami služeb uvedenými na www.semenarskyzavod.cz

Ceny jsou bez DPH, DPH u předmětných služeb je dle platného zákona v rámci vyšší sazby, tj. 21 %.

Sazba za skladování je stanovena za každý započatý měsíc skladování po vyluštění nebo převodu osiva na sklad zákazníka.

Cena luštění, čištění a třídění jiných druhů semen a cena jiných služeb zde neuvedených bude stanovena dohodou.

Optické třídění stratifikované a naklíčené bukvice

Informace pro zákazníky, kteří poptávají službu vytřídění naklíčené bukvice v Semenářském závodě

v Týništi nad Orlicí a podmínky, které je nutné dodržet, aby mohla být služba poskytnuta.

Semenářský závod nabízí od roku 2019 tyto služby předosevní přípravy bukvic:

  • termoterapie buku před stratifikací, img_1086-kopie-4
  • krátkodobá stratifikace – osivo z předchozího roku (včetně moření),
  • dlouhodobá stratifikace – osiva skladovaného mražením (včetně moření),
  • postupné třídění naklíčené bukvice z oddílu na optickém třídiči,
  • jednorázové vytřídění naklíčené bukvice z oddílu na optickém třídiči.

Hlavní podmínky úspěšného optického třídění naklíčené bukvice:

Třídění nakličovaného oddílu se provádí ve fázi puknutí bukvice a vlastního prodlužování klíčků.

Optické třídění umožňuje vytřídění bukvic s klíčkem velikosti od 2 mm, třídění umožňuje dosáhnout podílu minimálně 90% naklíčených bukvic.

Stratifikace bukvic musí být bez média.

Bukvice nesmí být namořena přípravky s barvou (např. Vitavax).

Bukvice nesmí být obalena práškovým fungicidem (např. Dithane).

Nelze třídit povrchově mokré bukvice, bukvice musí být pouze vlhká, nikoliv mokrá.

Nakličované osivo musí být před nakličováním vytříděno od neživotaschopných a zejména plesnivějících semen.

Pro úspěšnost třídění naklíčené bukvice je vhodnější provést stratifikaci v semenářském závodě, kdy budou

na optickém třídiči vybrány před naklíčením oddílu napadené černé nebo plesnivějící bukvice.

Naklíčená bukvice po vytřídění je připravena k okamžitému odběru zákazníkem, nebo je bukvice zamražena a se zákazníkem je domluven termín odběru. Pro zachování kvality doporučujeme bukvici odebrat do 1 týdne po vytřídění.

Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat stav odebírané bukvice. Při převzetí potvrzuje, že si ji prohlédl a nezjistil zjevné vady. Pozdější uplatnění zjevných vad není možné.

Cena služby třídění naklíčené bukvice je za 1 kg bukvice na vstupu před tříděním.

 

Kontakty:

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

odbyt:

Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486

Ing. Pavla Zemanová email: pavla.zemanova@lesycr.cz; telefon: 956 271 141; mobil: 725 257 688

výroba: 

Ing. Marek Zeman  email:mailto:marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802

Leonard Horský  email: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 285