Ceník služeb

Ceník za luštění, skladování a ostatní služby platný od 7. 6. 2022

Luštění a ostatní služby
Luštění – jehličnany cena Kč/kg osiva (pokud  není uvedeno jinak)
smrk sp. za 1 kg osiva 1 800,00
borovice sp. za 1 kg osiva 2 500,00
modřín za 1 kg osiva 7 200,00
douglaska za 1 kg osiva 6 700,00
jedle sp. – luštění, odkřídlování, čištění, krátkodobé skladování za 1 kg osiva 660,00
jedle sp. – luštění, odkřídlování, čištění, příprava pro dlouhodobé skladování mražením za 1 kg osiva 780,00
Samostatné služby – jehličnany  
jedle sp. – čištění surového osiva, příprava pro krátkodobé skladování  za 1 kg osiva 390,00
jedle sp. – odkřídlování, čištění surového osiva, příprava pro krátkodobé skladování za 1 kg osiva 450,00
jedle sp. – odkřídlování, čištění surového osiva, příprava pro dlouhodobé skladování za 1 kg osiva 570,00
čištění surového osiva jehličnanů bez odkřídlování za 1 kg osiva 670,00
třídění osiva jehličnanů na frakce (min. množství 1 kg) 90,00
moření osiva jehličnanů (min. množství 1 kg) 150,00
třídění osiva modřínu plavením – PREVAC 150,00
inkrustace osiva jehličnanů včetně moření 960,00
Luštění – listnaté dřeviny  
olše sp. za 1 kg osiva 2 600,00
bříza sp., habr, jasan, akát za 1 kg osiva 510,00
javor sp., lípa sp. za 1 kg osiva 660,00
třešeň – mixování, sušení, čištění za 1 kg osiva 950,00
buk – čištění (sítový třídič + gravitační třídič + pneumatický stůl), příprava pro krátkodobé skladování za 1 kg osiva 160,00
buk – čištění (sítový třídič + gravitační třídič + pneumatický stůl), příprava pro dlouhodobé skladování mražením za 1 kg osiva 220,00
Samostatné služby – listnaté dřeviny  
čištění žaludů plavením za 1 kg suroviny 5,00
termoterapie žaludů bez čištění za 1 kg osiva  (provedeno vždy před skladováním) 15,00
moření osiva žaludů (provedeno vždy před skladováním) 15,00
čištění lípy, habru za 1 kg surového osiva 330,00
třídění osiva listnatých dřevin na frakce (LP, HB, JR, OL) 60,00
Stratifikace cena Kč/kg osiva na vstupu
termoterapie buku před stratifikací 15,00
buk – krátkodobá stratifikace – osivo z předchozího roku (včetně moření) 100,00
buk – dlouhodobá stratifikace – osiva skladovaného mražením (včetně moření) 110,00
buk – postupné třídění naklíčené bukvice z oddílu na optickém třídiči za 1 kg osiva na vstupu 210,00
jeřáb sp., jabloň, hrušeň 2 400,00
lípa sp., habr, třešeň, jasan 590,00
javor sp. 290,00
jedle sp., smrk sp., borovice sp., douglaska, modřín 120,00
Skladování osiva cena Kč/kg za 1 měsíc
dlouhodobé skladování osiva chlazením 0 °C až + 4 °C (bříza, habr, jeřáb, jasan, javor sp., lípa sp., třešeň, jehličnaté dřeviny, keře) 9,00
dlouhodobé skladování osiva mrazením 0 °C až -3 °C (duby) 9,00
dlouhodobé skladování osiva mrazením -5 °C až -8 °C (jedle, buk) 9,00
Služby laboratoře cena 1 zkoušky
stanovení sypavosti semenné suroviny 480,00
stanovení zralosti semenné suroviny 480,00
stanovení obsahu vody 240,00
čistota, absolutní hmotnost, klíčivost (do 1 měsíce dle ČSN) 720,00
čistota, absolutní hmotnost, klíčivost (do 2 měsíců dle ČSN) 1 080,00
Ostatní služby

cena za 1 vážení

Vážení na mostní váze (nosnost 25 tun) 100,00

Podrobnější popis služeb je uveden v obchodních podmínkách Semenářského závodu www.semenarskyzavod.cz

K cenám za služby budou připočítány přirážky nebo může být poskytnuta sleva:

v případě dodání semenné suroviny se sypavostí nižší než 50 % dle ČSN 48 1211 – přirážka 50 %  ze základní ceny luštění;

v případě dodání oddílu semenné suroviny s  váhou menší jak 100 kg – přirážka 30 % ze základní ceny luštění;

za dosažení nižší čistoty proti ČSN 48 1211 – za každé 1 % nižší čistoty, 1 % sleva ze základní sazby čištění.

Poskytované služby se řídí platnými obchodními podmínkami služeb uvedenými na www.semenarskyzavod.cz

Ceny jsou bez DPH, DPH u předmětných služeb je dle platného zákona v rámci vyšší sazby, tj. 21 %.

Sazba za skladování je stanovena za každý započatý měsíc skladování po vyluštění nebo převodu osiva na sklad zákazníka.

Cena luštění, čištění a třídění jiných druhů semen a cena jiných služeb zde neuvedených bude stanovena dohodou.

Optické třídění stratifikované a naklíčené bukvice

Informace pro zákazníky, kteří poptávají službu vytřídění naklíčené bukvice v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí a podmínky, které je nutné dodržet, aby mohla být služba poskytnuta.

Semenářský závod nabízí tyto služby předosevní přípravy bukvic:

  • termoterapie buku před stratifikací, img_1086-kopie-4
  • krátkodobá stratifikace – osivo z předchozího roku (včetně moření),
  • dlouhodobá stratifikace – osiva skladovaného mražením (včetně moření),
  • postupné třídění naklíčené bukvice z oddílu na optickém třídiči,
  • prodej naklíčené bukvice na kus vytříděné na optickém třídiči.

Hlavní podmínky úspěšného optického třídění naklíčené bukvice:

Třídění nakličovaného oddílu se provádí ve fázi puknutí bukvice a vlastního prodlužování klíčků.

Optické třídění umožňuje vytřídění bukvic s klíčkem velikosti od 2 mm, třídění umožňuje dosáhnout podílu minimálně 90% naklíčených bukvic.

Stratifikace bukvic musí být bez média.

 

Nelze třídit povrchově mokré bukvice, bukvice musí být pouze vlhká, nikoliv mokrá.

Nakličované osivo musí být před nakličováním vytříděno od neživotaschopných a zejména plesnivějících semen.

Pro úspěšnost třídění naklíčené bukvice je vhodnější provést stratifikaci v semenářském závodě, kdy budou na optickém třídiči vybrány před naklíčením oddílu napadené černé nebo plesnivějící bukvice.

Naklíčená bukvice po vytřídění je připravena k okamžitému odběru zákazníkem, nebo je bukvice zamražena a se zákazníkem je domluven termín odběru. Pro zachování kvality doporučujeme bukvici odebrat do 1 týdne po vytřídění.

Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat stav odebírané bukvice. Při převzetí potvrzuje, že si ji prohlédl a nezjistil zjevné vady. Pozdější uplatnění zjevných vad není možné.

Cena služby třídění naklíčené bukvice je za 1 kg bukvice na vstupu před tříděním.

 

Kontakty:

Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

odbyt:

Ing. Ivan Chalupa email: ivan.chalupa@lesycr.cz; telefon: 956 271 115; mobil: 602 449 486

Ing. Pavla Zemanová email: pavla.zemanova@lesycr.cz; telefon: 956 271 141; mobil: 725 257 688

výroba: 

Ing. Marek Zeman  email: marek.zeman@lesycr.cz; telefon: 956 271 103; mobil: 725 627 802

Leonard Horský  email: leonard.horsky@lesycr.cz; telefon: 956 271 180; mobil: 725 257 285