Obchodní podmínky služeb

Formulář objednávky služeb ke stažení zde: Objednávka služeb

Formulář pro průvodní list průměrného vzorkuPrůvodní list průměrného vzorku semenného materiálu

Obchodní podmínky služeb poskytovaných Semenářským závodem Týniště nad Orlicí

pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávky služeb Lesů České republiky, s. p., organizační jednotkou Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, (dále jako „SZ“ nebo také „OJ“) adresa: Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí (dále jen „objednávkový systém“).

I. Úvodní ustanovení

Při objednávání a poskytování služeb SZ prostřednictvím objednávkového systému  platí tyto obchodní podmínky objednaných a poskytovaných služeb (dále také „obchodní podmínky služeb“), které stanoví práva a povinnosti poskytovatele služeb, kterým jsou Lesy České republiky, s.p., IČO 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, podnikající jakožto právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 (dále jako  „poskytovatel“), a objednatele služeb, kterým může být spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), podnikající fyzická nebo právnická osoba  ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ objednávající služby poskytované poskytovatelem (dále jako „objednatel“).

Obchodní podmínky služeb poskytovatele se ve smyslu ustanovení § 1751 OZ stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě objednávky mezi SZ (poskytovatelem) a objednatelem a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se smlouvou nebo při používání produktů. Svou objednávkou zaslanou poskytovateli potvrzuje objednatel poskytovateli, že se s obchodními podmínkami služeb seznámil a vyjadřuje souhlas s veškerými ustanoveními těchto obchodních podmínek služeb.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami služeb se postupuje
podle OZ, zejména podle ustanovení § 1746 a následujících OZ.

II. Uzavření smlouvy

Služby uvedené v bodě III. je možno objednat pouze pomocí:

a)     prostředků elektronické komunikace vyplněním a odesláním formuláře, který se nachází v objednávkovém systému na www.semenarskyzavod.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění a odeslání veškerých formulářem předepsaných údajů. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky

b)     písemné objednávky služeb (vzor objednávky je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek) doručené poskytovateli elektronickou poštou na e-mail: lz71@lesycr.cz nebo v tištěné podobě.

Objednatel je povinen veškeré údaje uvést správně a pravdivě. Objednatelem uvedené údaje jsou poskytovatelem považovány za správné.

Objednávka objednatele je návrhem smlouvy. Zasláním objednávky poskytovateli vyjadřuje objednatel svou vůli být vázán těmito obchodními podmínkami služeb jako součásti vzájemného smluvního ujednání. Poskytovatel zašle neprodleně objednateli na adresu elektronické pošty uvedenou objednatelem ve formuláři objednávky potvrzení o obdržení objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení oznámení poskytovatele o přijetí této objednávky objednateli na adresu elektronické pošty uvedenou objednatelem ve formuláři elektronické objednávky. Poskytovatel je vždy oprávněn, nikoli však povinen, žádat objednatele o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně; autorizace je v takovém případě podmínkou platnosti objednávky.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku s uzavřením smlouvy si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Smlouva může být uzavřena pouze v jazyce českém.

Smlouva a obchodní podmínky služeb jsou vyhotoveny v jazyce českém.

Objednatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

V rámci smlouvy lze ujednat podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek služeb. Taková ujednání ve smlouvě mají před těmito obchodními podmínkami služeb přednost.

Poskytovatel je oprávněn znění obchodních podmínek služeb měnit či doplňovat, přičemž práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek služeb tímto nejsou dotčena.

III. Služby

SZ poskytuje služby v oblasti lesního semenářství a ostatní služby. Službami v oblasti lesního semenářství se rozumí zejména:

a)     přijetí semenné suroviny do SZ,
b)     luštění,
c)     odkřídlení osiva,
d)     čištění osiva,
e)     termoterapie žaludů a bukvic,
f)      příprava osiva na dlouhodobé skladování,
g)     zjišťování kvality semenného materiálu,
h)     skladování osiva,
i)      soupis zásob semenné suroviny a osiva objednatele,
j)      třídění osiva na frakce,
k)     moření osiva, inkrustace,
l)      předosevní příprava osiva (inkubace, stratifikace, nakličování),
m)   vyskladnění osiva objednatele.

Ostatními službami se rozumí:
n)     vážení vozidel na mostní váze,
o)     ostatní služby zde neuvedené.

U oddílů semenného materiálu přijímaného od objednatele k provedení služby poskytovatelem si poskytovatel vyhrazuje právo odebrat referenční vzorek a provést na náklady objednatele zjištění kvality dle ČSN 48 1211 v akreditované laboratoři dle článku IV., písmeno g) zjišťování kvality semenného materiálu.

IV. Popis poskytovaných služeb

a)     Přijetí semenného materiálu do SZ (semenná surovina, osivo)

Objednatel se zavazuje semenný materiál dodat poskytovateli výlučně na svůj náklad,
a to za využití držitele poštovní licence nebo prostřednictvím přepravní služby, nebo osobně, vše na adresu poskytovatele: Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Objednatel je povinen dodat semenného materiálu k luštění poskytovateli v kvalitě umožňující získat ze suroviny klíčivé osivo. SZ nepřevezme semenný materiál vykazující zejména tyto vady:

–        nadměrné množství nečistot v semenném materiálu (např.: listy, jehličí, větvičky, jiné nečistoty),

–        přítomnost plísní,

–        zapaření semenného materiálu, hnilobné procesy v semenném materiálu,

–        nadměrná přítomnost starých a poškozených šišek, šištic,

–        nadměrný výskyt otevřených, vysypaných šišek, šištic (za teplého počasí nebo v nestandartní době dodání),

–        nedostatečná plnost semen v semenném materiálu,

–        nedostatečná zralost semen v semenném materiálu.

Při přejímce si poskytovatel vyhrazuje právo hmotnost semenného materiálu dodané na vyluštění přepočítat na hmotnost semenného materiálu při obsahu vody 20 % (žaludy 40 %):

vypocet-obsahu-vody

kde      Vss je skutečný obsah vody semenné suroviny v %;

mss je hmotnost semenné suroviny před vysušením;

mvss je hmotnost semenné suroviny po vysušení.

Následně dojde ke stanovení koeficientu k přepočtení váhy dle vzorce:

vypocet-obsahu-vody2

kde      k je koeficient k přepočtení váhy;

Vss  je skutečný obsah vody semenné suroviny v %;

Vst  je stanovený obsah vody v semenné surovině dle ČSN 48 1211 = 20 % (duby 40 %).

Stanovená hmotnost semenné suroviny (mst) při 20 % (duby 40 %) obsahu vody se stanoví dle vzorce:

vypocet-obsahu-vody3

kde      mst je stanovená hmotnost semenné suroviny;

mss je hmotnost semenné suroviny před vysušením;

k je koeficient k přepočtení váhy.

Semenný materiál musí být balena do manipulačních jednotek o hmotnosti maximálně 30 kg (přepravky, pytle), nebo volně ložena (platí pouze pro šišky smrku a borovice).

Semenný materiál k luštění bude objednatelem dodán do místa: přejímající rampa v areálu poskytovatele, kde přejímající pracovník poskytovatele provede přejímku s kontrolou kvality semenného materiálu a potvrdí dodací list, popřípadě vystaví přijímací list. Kopii přijímacího listu s údaji o kvalitě přijatého semenného materiálu poskytovatel předá, popř. zašle objednateli.

V případě, že kvalita semenného materiálu neodpovídá standardům stanoveným v těchto obchodních podmínkách služeb nebo v ČSN 48 1211 (zejména nedostatečně adjustovaná zásilka, semenný materiál zjevně nekvalitní či poškozený, smíchané jednotlivé botanické druhy), je poskytovatel oprávněn odmítnout převzetí takto dodaného semenného materiálu, popř. odmítnout jeho převzetí za účelem dalšího zpracování a poskytování služeb (luštění). O odmítnutí převzetí semenného materiálu bude pořízen písemný zápis.

b)     Luštění

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést luštění objednatelem dodané a poskytovatelem převzaté semenné suroviny, popřípadě semenné suroviny objednatele pro něj poskytovatelem skladované. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle Ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy.

Přednostní luštění je luštění provedené do dvou měsíců od přijetí semenné suroviny poskytovatelem. Přednostní luštění se provádí pouze na základě žádosti objednatele uvedené v poskytovatelem potvrzené objednávce.

Standardní luštění je luštění, které není přednostní.

Luštění je služba zahrnující postupy získávání osiva ze semenné suroviny, včetně odkřídlení a čištění osiva. Základními postupy luštění jsou:

–     Luštění osiva z šišek jehličnanů v komorových luštírnách s luštícími bubny (kromě jedle sp., borovice limby, tisu červeného),

–     Luštění osiva z rozpadavých šišek jedle sp.  a jehněd břízy sp. na vibrační sítové čističce,

–     Luštění osiva z dužnatých plodů dřevin třešeň sp., jabloň sp., hrušeň sp., jeřáb břek, jeřáb oskeruše, jeřáb muk, tis červený mixováním s následným propíráním vodou,

–     Luštění osiva jeřábu ptačího lisováním a následným vymlácením,

–     Luštění osiva z plodenství lípy sp., javoru sp., jasanu sp., habru sp., akátu sp. na stacionárním mlátícím stroji,

–     Luštění osiva buku ze semenné suroviny na vzduchovém čistícím separátoru, nebo pneumatickém třídícím stole.

–     Luštění javoru klenu je prováděno strojním mlácením pokud se zákazník s poskytovatelem nedohodne jinak.

Zbytky z luštění (vyluštěné šišky, zbytky plodenství, odpad z čištění osiva apod.) jsou poskytovatele, likvidace zbytků z luštění je prováděna na náklady poskytovatele.

Za vyluštění 1 kg semene lesních dřevin s čistotou rovnající se, nebo vyšší normové hodnotě (viz ČSN 48 1211) se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli cenu ve výši základní sazby stanovené v ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy + DPH, který je zveřejněn na webových stránkách www.semenarskyzavod.cz. Cena služeb je platná do okamžiku její změny v ceníku. Při dosažení čistoty osiva nižší, než je stanoveno normou ČSN 48 1211, může objednatel požadovat slevu za každé 1 % nižší čistoty 1 % ceníkové ceny služby.

K cenám za službu bude připočítána přirážka:

  • při luštění přednostním (viz čl. IV. Písmeno b) odst. 2 těchto obchodních podmínek služeb) 20 % základní ceny luštění;
  • v případě dodání semenné suroviny se sypavostí nižší než 50 % dle ČSN 48 1211 –  přirážka 50 % ze základní ceny luštění;
  • v případě dodání oddílu semenné suroviny s váhou menší jak 100 kg – přirážka 30 % ze základní ceny luštění.

c)     Odkřídlení osiva

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést odkřídlení osiva. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy.

Služba odkřídlení osiva je poskytována při zpracování semenné suroviny po luštění šišek dřevin smrk sp., borovice sp., modřín sp., douglaska sp., jedle sp. a při zpracování semenné suroviny klenu. Odkřídlení je (kromě jedle sp. a javoru klenu) prováděno suchou cestou s předčištěním semenné suroviny na vibrační sítové čističce a následně na palcové odkřídlovačce. Jedle sp. se odkřídluje mokrou cestou v rotačním bubnu. Odkřídlení javoru klenu je prováděno při strojním luštění.

d)     Čištění osiva

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést čištění osiva. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy.

Čištění osiva poskytovatel provádí vytříděním frakce semenného materiálu s nečistotami tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší čistoty osiva, minimálně čistoty vyšší, než je průměrná čistota uvedená u jednotlivých druhů dřevin v ČSN 48 1211. Při čištění jsou z oddílu osiva vytřiďována také hluchá semena. Čištěním osiva se rozumí také plavení semen (např. žaludů).  V případě, že není poskytovatelem dosaženo čistoty dle ČSN 48 1211 poskytovatel poskytne objednateli srážku z ceny služby dle odstavce 4 tohoto článku obchodních podmínek služeb. Toto ustanovení neplatí v případě čištění osiva modřínu sp. a olše sp. získaného kalábováním (frakce B).

Za čištění 1 kg semene lesních dřevin s čistotou rovnající se, nebo vyšší normové hodnotě (viz ČSN 48 1211) se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli cenu ve výši základní sazby stanovené v ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy + DPH, který je zveřejněn na webových stránkách www.semenarskyzavod.cz. Cena služeb je platná do okamžiku její změny v ceníku.

Při dosažení čistoty osiva nižší, než je stanoveno normou ČSN 48 1211, může objednatel požadovat slevu za každé 1 % nižší čistoty 1 % ceníkové ceny služby.

U služeb prováděných na osivu dodaném objednatelem bude vždy provedeno čištění dle ceníku, na náklady objednatele.

e)     Termoterapie žaludů a bukvic

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést termoterapii žaludů nebo bukvic. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy.

Termoterapii žaludů a bukvic poskytovatel provádí jako vodní nebo parní termoterapii. Při termoterapii je osivo prohřáto vodou, nebo párou o teplotě 42 °C po dobu minimálně 2 h u žaludů a minimálně 1 h u bukvic.

f)      Příprava osiva na dlouhodobé skladování

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést přípravu pro dlouhodobé skladování. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy.

Poskytovatel před dlouhodobým skladování osiva zajišťuje v rámci přípravy pro dlouhodobé skladování službu snižování obsahu vody v osivu sušením (kromě žaludů). Osivo poskytovatel před skladováním suší na obsah vody 8-10 %, osivo javoru klenu na 24 – 32 %, osivo smrku sp., borovice sp., modřínu sp., douglasky sp. na 5-7 %, osivo tisu červeného na 12-18 %, osivo břízy sp., olše sp., topolu sp., jeřábu sp. na 6-8 %. Součástí služby je zabalení osiva do obalu v závislosti na druhu dřeviny.

g)     Zjišťování kvality semenného materiálu

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést zjištění kvality objednatelem dodaného semenného materiálu podle ČSN 48 1211, pravidel ISTA, popřípadě podle standardních operačních postupů laboratoře SZ. Zkoušky kvality lze objednat i jednotlivě. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy, pokud není dále uvedeno jinak. Ceny zkoušek kvality jsou uvedeny v platném ceníku služeb zkušební laboratoře Semenářského závodu na stránkách Semenářského závodu www.semenarskyzavod.cz

Kvalita osiva zjištěná zkouškou v laboratoři SZ slouží pouze pro provozní potřeby objednatele, ne jako plnění povinnosti uvádět údaje o kvalitě semenného materiálu ve smyslu zákona 149/2003 Sb. v účinném znění.

Varianty laboratorního zjišťování kvality semenného materiálu:

SEMENNÁ SUROVINA

– stanovení sypavosti

– stanovení zralosti

– stanovení obsahu vody

– zkouška čistoty

– zdravotní rozbor

– zkouška obsahu chlorofylu.

OSIVO

– zkouška čistoty

– stanovení obsahu vody

– stanovení absolutní hmotnosti

– zkouška klíčivosti

– zkouška životnosti (barvením v TTC)

– zdravotní rozbor

– zkouška obsahu chlorofylu.

Osivo objednatele dodané k uložení (nevyluštěné u poskytovatele nebo vratky osiva)

o   PRVOTNÍ ROZBOR – odebrán vzorek osiva před uložením a zjištění kvality na náklady objednatele (neprovádí se u malých oddílů definovaných vyhl. č. 29/2004 Sb., §1 odstavec 4, u jednorázových služeb na počkání – např. třídění osiva na frakce, inkrustace osiva apod. a u osiva nepřijímaného na sklad) v akreditované laboratoři. U tohoto osiva bude vždy laboratoř SZ zjišťovat obsah vody na náklady objednatele

o   OPAKOVANÝ ROZBOR – proveden pouze na základě písemné objednávky a na náklady objednatele v laboratoři SZ nebo v akreditované laboratoři (dle požadavku objednatele).

Osivo objednatele skladované u poskytovatele (vyluštěné ze suroviny poskytovatele)

o   OPAKOVANÝ ROZBOR – proveden pouze na základě písemné objednávky a na náklady objednatele v laboratoři SZ nebo v akreditované laboratoři (dle požadavku objednatele).

Osivo objednatele vlastní – vzorek

Zkoušky kvality semenného materiálu může objednatel písemně objednat i na vlastním osivu, které není v Semenářském závodě uskladněno. Objednatel doručí do zkušební laboratoře SZ průměrný nebo složený vzorek společně s Průvodním listem průměrného vzorku semenného materiálu, jehož vzor je přílohou č. 2. Odběr vzorků a následná platnost výsledků zkoušek kvality je podmíněna splněním požadavků ČSN 48 1211.

U malých oddílů semen ve smyslu § 1 odst. 4 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, bude v případě objednání laboratorní zkoušky zjišťována na náklady objednatele pouze čistota a hmotnost 1000 ks semen v laboratoři SZ.

Objednateli jsou zasílány výsledky laboratorních zkoušek oddílů osiva písemně, nebo elektronicky. Výsledky objednaných opakovaných rozborů jsou zasílány objednateli při vyskladnění osiva, nebo jsou výsledky opakovaných rozborů obsaženy v soupise zásob.

Ztráty hmotnosti oddílu osiva z odběrů vzorků jsou vypořádány při inventurách, případně při konečném vyskladnění oddílu osiva a jdou k tíži objednatele.

h)     Skladování osiva

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést ošetření osiva a skladování. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy. Osivo může být zakoupené u poskytovatele, nebo vzniklo vyluštěním objednatelem dodané semenné suroviny, popř. dodané objednatelem ke skladování. Poskytovatel poskytne službu skladování závazně do termínu uvedeného objednatelem v potvrzené objednávce.

U oddílů přijímaného semenného materiálu ke skladování si poskytovatel vyhrazuje právo odebrat referenční vzorek a v případě pozdější reklamace kvality objednané služby na náklady objednatele provést zjištění kvality dle ČSN 48 1211 v akreditované laboratoři. Náklady na provedení tohoto rozboru jsou hrazeny dle článku g).

V případě vratek (oddíly, které byly ze skladu Semenářského závodu expedovány a objednatel žádá o opětovné uskladnění) je Objednatel oprávněn písemně požádat o neodebrání referenčního vzorku na základě vzorového formuláře. Vzdává se tím však v souladu s ustanovením § 1916 odst. 2 Občanského zákoníku veškerých svých práv z pozdějšího vadného plnění Poskytovatele.

Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli skladné ve výši dle ceníku poskytovatele platného a účinného ke dni plnění + DPH, který je zveřejněn na webových stránkách www.semenarskyzavod.cz. Sazba skladného je stanovena za každý, i započatý kg semene a za každý i započatý den skladování, od data příjmu vyrobeného osiva k uskladnění, příp. příjmu osiva objednatele k uskladnění.

Poskytovatel je oprávněn fakturovat skladné vždy při expedici skladovaného osiva, jinak k 30.6. a k 31. 12. kalendářního roku, a to za předcházející období (6 měsíců zpětně).

i)       Soupis zásob semenné suroviny a osiva objednatele

Poskytovatel předloží objednateli, vždy dvakrát za rok, soupis pro něj skladovaných zásob semenné suroviny a osiva, a to vždy za uplynulé pololetí (zpětně):

–     soupis dle stavu k 30. 6. bude předložen vždy nejpozději do 31. 7. téhož roku,

–     soupis dle stavu k 31. 12. bude předložen vždy nejpozději do 31. 1. roku následujícího.

j)       Třídění osiva na frakce

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést službu třídění osiva na frakce podle velikosti semen nebo podle hmotnosti semen. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy. V objednávce musí objednatel uvést počet požadovaných frakcí (2 nebo 3). Tříděním osiva se rozumí i kalibrace osiva dle velikosti semen (2 nebo 3 frakce). Tříděním osiva modřínu plavením se rozumí rozdělení osiva na sedimentující a plovoucí frakci v zařízení PREVAC, kde sedimentující frakce může vykazovat vyšší kvalitu osiva oproti plovoucí frakci.

k)     Moření osiva, inkrustace

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést moření osiva povoleným přípravkem na ochranu rostlin. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy.  Moření žaludů je vždy provedeno před uložením žaludů do skladu poskytovatele na náklady objednatele. Moření osiva se provádí při vyskladnění osiva, nebo jednorázově na dodaném osivu. K moření jsou poskytovatelem používány schválené přípravky na ochranu rostlin. Oddíly osiva, které jsou ošetřeny, jsou označeny na expedičním příkazu nápisem „NAMOŘENO“.

Moření osiva může být spojeno se službou inkrustace osiva, která spočívá v nanesení tenké vrstvy fixační látky na povrch osiva. Tuto službu je možné objednat jak u osiva bez předosevní přípravy, tak u osiva s předosevní přípravou – stratifikací. Osivo musí být skladováno v teplotě 3-5°C a vyseto objednatelem do 5 dnů po inkrustaci.

l)       Předosevní příprava osiva

Poskytovatel se na základě potvrzené objednávky zavazuje pro objednatele provést předosevní přípravu osiva. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu, a to dle ceníku platného a účinného ke dni uzavření smlouvy.

Předosevní přípravu osiva může objednatel objednat u oddílu osiva jednotlivých druhů a o váze větší, než je uvedeno v následující tabulce, pokud se s poskytovatelem nedohodne jinak:

Dřevina Minimální množství osiva u předosevní přípravy
Buk lesní 5000 g
Javor sp. 2000 g
Jedle sp., lípa sp., třešeň ptačí 1000 g
Habr obecný 500 g
Smrk sp., borovice sp., modřín sp., douglaska sp. 200 g
Jeřáb sp., jabloň lesní, hrušeň planá 200 g

Inkubace

U osiv nevyžadujících stratifikaci může objednatel objednat inkubaci osiva před výsevem (SM, BO, MD, DG).

Stratifikace

U osiv s dormancí vyžadujících studenou, popřípadě teplo-studenou stratifikaci může objednatel objednat stratifikaci osiva před výsevem.

Stratifikace osiva před výsevem je možná objednat u JD, LP, TR, JR, BRK, OSK, MK, JB, HR, JS, JV, KL, BB, HB.

Stratifikace osiva všech druhů dřevin (kromě TR) je prováděna bez média.

Stratifikované osivo je takové osivo, u kterého většina klíčivých semen překonala dormanci a v podmínkách vhodných ke klíčení (navýšení obsahu vody v osivu nad 32 %, teplota prostředí od 12 °C do 15 °C) tato semena vyklíčí.

Stratifikaci osiva musí objednatel objednat minimálně 30 dní před termínem počátku stratifikace stanoveným dle požadovaného termínu odběru nastratifikovaného osiva a dle biologické doby stratifikace dle jednotlivých druhů dřevin. Dobu dovlhčování nelze započíst do doby stratifikace.

Krátkodobá stratifikace BK (včetně moření) je předosevní příprava osiva z předchozího roku.

Dlouhodobá stratifikace BK (včetně moření) je předosevní příprava osiva skladovaného mražením.

U služby stratifikace prováděné na osivu dodaném objednatelem bude vždy provedeno čištění dle ceníku, na náklady objednatele.

Nakličování

Poskytovatel nabízí služby nakličování osiva BK v poslední fázi stratifikace:

Postupné třídění naklíčených semen z oddílu osiva BK na optickém třídiči
Naklíčené osivo BK je takové osivo, u kterého má většina semen viditelný klíček.

Podmínky optického třídění naklíčeného osiva BK:

–     Třídění nakličovaného osiva se provádí ve fázi puknutí bukvice a vlastního prodlužování klíčku.

–     Optické třídění umožňuje vytřídění semen s klíčkem velikosti od 2 mm.

–     Stratifikace osiva musí být bez média.

–     Nelze třídit osivo na povrchu mokré, osivo může být pouze vlhké.

–     Nakličované osivo musí být před nakličováním vytříděno od neživotaschopných a zejména plesnivějících semen.

–     Naklíčené osivo po vytřídění je připraveno k okamžitému odběru objednatelem, objednatel je poskytovatelem vyzván k bez prodlenému odběru naklíčeného osiva, nebo je vytříděné naklíčené osivo na žádost objednatele zamraženo do požadovaného termínu odběru. Pro zachování kvality naklíčeného osiva poskytovatel požaduje naklíčené osivo odebrat objednatelem do 7 kalendářních dnů po vytřídění, jinak poskytovatel neručí za vady naklíčeného osiva.

–     Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat stav odebíraného naklíčeného osiva, včetně stavu a velikosti klíčků. Převzetím naklíčeného osiva objednatel potvrzuje, že si naklíčené osivo prohlédl a že nezjistil vady. Na pozdější uplatnění vad naklíčeného osiva objednatelem nebude poskytovatel brát zřetel.

–     Cena služby vytřídění naklíčeného osiva je za 1 kg osiva na vstupu před tříděním.

–     Služba postupného vytřídění naklíčených semen obsahuje opakované postupné vytřídění klíčících semen z oddílu BK na konci stratifikační doby až do vytřídění většiny klíčivých semen z oddílu. Zbylá část oddílu je expedována objednateli zvlášť.

m)   Vyskladnění osiva objednatele

Objednatel se zavazuje alespoň 14 dnů předem písemně informovat poskytovatele o požadavku vyskladnění dlouhodobě skladovaných oddílů osiva. Informace musí obsahovat zejména údaje o oddílu, množství vyskladňovaného osiva, požadovaný termín převzetí osiva, požadovaný způsob dopravy a kontakt na kompetentní osobu objednatele k převzetí osiva.

Při vyskladnění osiva je ve 2 vyhotoveních vystaven expediční příkaz, který si obě smluvní strany písemně potvrdí. Termín převzetí musí být poskytovatelem odsouhlasen. V případě, že je doprava semenného materiálu k objednateli zajišťována poskytovatelem, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli veškeré náklady s takovou dopravou vzniklé.

n)     Vážení vozidel na mostní váze (inv. č. 89227)

SZ disponuje certifikovanou váhou umístěnou za administrativní budovou u vjezdu do areálu závodu SZ. Maximální nosnost váhy činní 15 tun, objednatel zodpovídá za nepřekročení této nosnosti při vážení.

Vážení je poskytováno v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 14:00 hod.

Objednatel si prostřednictvím telefonického kontaktu +420 724 523 485, nebo +420 725 257 997 předem dohodne termín poskytnutí služby vážení vozidla, které bude probíhat za přítomnosti pověřeného zaměstnance SZ.

O každém jednotlivém vážení bude proveden záznam do knihy vážení. O vážení bude pro objednatele vystaven vážní lístek.

Za řádné zajištění vážení vozidla náleží poskytovateli služby úhrada ve výši ceny stanovené v ceníku služeb platného a účinného ke dni uzavření smlouvy, který je zveřejněn na webových stránkách www.semenarskyzavod.cz.

o)     Ostatní služby zde neuvedené

SZ může dle svých možností poskytovat i další služby neuvedené v těchto obchodních podmínkách služeb. Podmínky poskytnutí takových služeb se řídí samostatnou smlouvou.

V. Cena služeb

Cena za služby je stanovena v platném a účinném ceníku (dále jen „ceník“) zveřejněném na webových stránkách poskytovatele:  www.semenarskyzavod.cz

Objednatel může s poskytovatelem sjednat provedení služby, která není v ceníku uvedena. V tomto případě je cena stanovena poskytovatelem individuálně a cena za provedenou službu je smluvní.

Ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny bez DPH, která bude k ceně připočtena podle platných daňových předpisů v daném zúčtovacím období.

Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku s uzavřením smlouvy si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

VI. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli služby na základě řádného daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného poskytovatelem. Lhůta splatnosti činí 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Provedené služby poskytovatelem budou objednateli fakturovány po jejich řádném dokončení, vyjma služby skladného, které je poskytovatel oprávněn fakturovat vždy k 30.6. a k 31. 12. kalendářního roku, a to za předcházející období (6 měsíců zpětně), nebo při expedici skladovaného osiva.

VII. Smluvní pokuty

V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku ze smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné ceny, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Právo poskytovatele na náhradu škody tím není dotčeno.

Smluvní pokuta bude poskytovatelem vůči objednateli uplatněna a vyúčtována v nejbližší řádně vystavené faktuře za služby a podmínky její splatnosti se budou řídit splatností této faktury. Pokud nebude objednateli vystavena již žádná faktura za služby, vystaví poskytovatel na úhradu smluvní pokuty zvláštní fakturu.

Poskytovatel je oprávněn zadržet jakékoli věci u něj uskladněné objednatelem (zejména osivo), tj. věci uskladněné nejen na základě smlouvy, v případě, že bude mít za objednatelem jakoukoli nesplacenou pohledávku vzniklou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to až do doby jejího zaplacení v plné výši, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. Náklady vzniklé se zadržením věcí jdou k tíži objednatele.

VIII. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy výpovědí

Objednatel je vždy oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit zrušením objednávky
v objednávkovém systému do 24 hodin od uzavření smlouvy.

Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 OZ, je objednatel oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti dnů od poskytnutí objednané služby, a to v případě, nejedná-li se o případy uvedené v ustanovení § 1837 OZ. Toto právo na odstoupení bez uvedení důvodů nelze uplatnit pro objednatele – podnikatele ve smyslu ustanovení § 420 OZ.   Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odeslané nejpozději poslední den zmíněné lhůty pro odstoupení na následující adresu poskytovatele: Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí. Odstoupením se smlouva od počátku ruší. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není dle ustanovení § 1831 OZ z tohoto poskytovateli ničeho povinen vyjma případů uvedených v ustanovení § 1834 OZ, to je v případech, odstoupí-li objednatel – spotřebitel – od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůt pro odstoupení od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel – objednatel náklady spojené s odstoupením. V případě shora uvedeného odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel spotřebiteli finanční prostředky přijaté od spotřebitele ode dne, v němž poskytovatel začal s plněním smlouvy o poskytování služeb (platí v případě, že finanční prostředky ze strany objednatele – spotřebitele byly vynaloženy).

Náklady spojené s odstoupením spotřebitele či v souvislosti vzniku případného nároku na náhradu škody ponese spotřebitel – objednatel.

Od uzavřené smlouvy lze odstoupit rovněž za podmínek obsažených v ustanoveních § 2001 a násl. OZ. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit odstupující straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 dnů ode dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupující strany jakožto přímý důsledek odstoupení od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s úhradou ceny déle než 30 dní.

Poskytovatel i objednatel mohou smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Při ukončení smlouvy je poskytovatel povinen vrátit bez zbytečného odkladu objednateli vše, co je vlastnictvím objednatele a objednatel poje povinen poskytnout poskytovateli na vlastní náklad nezbytnou součinnost. Veškeré pohledávky, dluhy a povinnosti vyplývající z ukončené smlouvy si strany vzájemně vypořádají nejpozději do 45 kalendářních dnů po ukončení smlouvy.

Výpovědí smlouvy není dotčena povinnost objednatele uhradit poskytovateli veškeré dlužné částky ani odpovědnost za případnou škodu.

IX. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti poskytovatele a objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci na poskytovanou službu.

Reklamaci služby je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Písemná reklamace musí být zaslána na adresu poskytovatele Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí.

Podání reklamace na poskytnutí služby nemá odkladný účinek a objednatel je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby v souladu s platebními podmínkami, které jsou obsahem těchto obchodních podmínek.

Reklamace musí obsahovat minimálně tyto údaje: identifikaci objednatele, číslo objednávky, předmět reklamace, přesný popis reklamované záležitosti.

Poskytovatel je povinen vyřídit uplatněnou reklamaci stanoveným způsobem a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

Objednatel má nárok na vrácení přeplatku na základě kladně vyřízené reklamace. Poskytovatel je povinen vrátit objednateli vzniklý přeplatek do 1 měsíce ode dne kladného vyřízení reklamace. Poskytovatel je oprávněn použít tento přeplatek přednostně k započtení splatných pohledávek poskytovatele vůči objednateli. Pokud takové pohledávky neexistují, poskytovatel vrátí objednateli přeplatek formou dobropisu v nejbližším vyúčtování, následujícím po kladném vyřízení reklamace nebo jiným dohodnutým způsobem s objednatelem.

Poskytovatel je povinen v reakci na každou uplatněnou reklamaci, týkající se rozsahu kvality poskytnutých služeb, vyrozumět objednatele o uznání nebo neuznání reklamace, to znamená, zda se jedná o oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.

V případě, že je uznána reklamace rozsahu a kvality poskytované služby, poskytovatel sníží poměrně vzhledem k míře snížení rozsahu a kvality cenu účtovanou objednateli za nekvalitně poskytovanou službu za období ode dne prokazatelného vzniku vady až do okamžiku odstranění této vady. Poskytovatel nepřijme reklamaci zejména, pokud byla podána po lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami služeb.

X. Bezpečnost a ochrana zdraví osob v areálu SZ

Objednatel se zavazuje v areálu SZ dodržovat ustanovení a bezpečnostní opatření uvedená v dokumentech SZ, které jsou zveřejněny na www.semenarskyzavod.cz:

–        Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance externích firem a osoby zdržující se s vědomím Semenářského závodu Týniště nad Orlicí na jeho pracovištích,

–        Směrnice 2/2017 – Místní provozní bezpečnostní předpis – plán zimní údržby místních komunikací, chodníků, manipulačních a odstavných ploch a parkovišť Semenářského závodu Týniště nad Orlicí v platném znění

–        Směrnice 1/2018 – Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu v platném znění,

–        Registr pracovních rizik.

Objednáním služeb objednatel potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty před vlastním vstupem do areálu SZ seznámil.

XI. Criminal compliance doložka

Objednatel a poskytovatel uzavřením smlouvy stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Objednatel a poskytovatel  se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Poskytovatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit smlouvu (objednávku) a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti akceptací objednávky poskytovatelem, v případě povinnosti uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Objednávka včetně obchodních podmínek je poskytovatelem archivovaná a není přístupná.

V případě sporu mezi objednatelem (spotřebitelem) a poskytovatelem může objednatel (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může objednatel (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Kontaktní údaje poskytovatele:

Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Za Drahou 191

517 21 Týniště nad Orlicí

email:             lz71@lesycr.cz

telefon:           956 271 111

Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb nabývají účinnosti dnem 12. 7. 2023

Přílohy:

Příloha č. 1  Obchodních podmínek služeb Semenářského závodu Týniště nad Orlicí (SZ) – OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Příloha č. 2 Obchodních podmínek služeb Semenářského závodu Týniště nad Orlicí (SZ) Průvodní list průměrného vzorku semenného materiálu