Ochrana osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů, že Lesy České republiky, s.p. – Semenářský závod Týniště nad Orlicí (dále jen jako ,,Lesy ČR – SZ‘‘ nebo ,,správce‘‘ nebo ,,my‘‘) jednoznačně respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. Lesy ČR zároveň ujišťují veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazují se vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tyto právní předpisy navíc Lesy ČR doplňují o interní pravidla ochrany osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů jsou Lesy České republiky, s.p., IČO: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, podnikající jakožto právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540.

Obecně k právním titulům zpracování osobních údajů v rámci činnosti Lesy ČR – SZ

V souladu s právními předpisy na ochranu údajů (tedy zejména v souladu s nařízením) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze, když k takovému zpracování máme právní titul. Těmito tituly v rámci činnosti Lesů ČR – SZ zejména jsou:

 • „smlouva“: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Lesy ČR – SZ a Vámi, jako smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • „zákon“: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce vztahuje (zejm. právní předpisy týkající se daní a účetnictví, předpisy pracovního práva aj.),
 • „oprávněný zájem“: zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (např. ochrana, určení, výkon a obhajoba našich právních nároků),
 • „souhlas“: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – v rámci Lesy ČR – SZ využíváme souhlasu jako právního titulu ke zpracování zcela výjimečně (například souhlas se zasíláním informací o osivu).

V konkrétním případě mohou být využity i jiné tituly zpracování, vždy se prosím informujte v příslušné sekci těchto zásad.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

 Registrace a vedení účtu na webu semenarskyzavod.cz

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vzájemného smluvního vztahu.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Zpracováváme o Vás jméno, příjmení, email, uživatelské jméno a doručovací adresu. Dále o Vás můžeme zpracovávat název a IČO Vaší společnosti nebo Vaše telefonní číslo, pokud se nám dobrovolně rozhodnete tyto osobní údaje poskytnout. Pokud tak zvolíte, můžeme nám pro účely Vašich případných objednávek našeho zboží a služeb dopředu sdělit Vaše fakturační údaje, pokud se tyto liší od údajů doručovacích.

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho účtu na webu semenarskyzavod.cz. . To se netýká osobních údajů, které je třeba dále zpracovávat na základě jiného účelu a právního titulu zpracování. 

 • Vyřízení Vaší objednávky zboží či služeb a související ochrana našich možných právních nároků

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti, splnění vzájemného smluvního vztahu a našeho oprávněného zájmu.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Zpracováváme o Vás základní identifikační údaje nezbytné k uzavření smlouvy – tzn. jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, dodací a fakturační údaje, včetně IČO, DIČ a rodného čísla, číslo Vašeho bankovního účtu a samotný obsah objednávky (druh a množství zboží či služeb).

Komu předáváme Vaše osobní údaje

Při objednávce reprodukčního materiálu lesních dřevin dochází k předávání osobních údajů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů na základě příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 149/2003 Sb.

Vaše osobní údaje můžeme předat případným dalším příjemcům nebo zpracovatelům, zejména dopravcům v případě doručování zboží nebo možným externím poskytovatelům služeb (př. laboratoře).

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy. Po jejím ukončení můžeme Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat až dobu 10 let na základě uložené zákonné povinnosti (účetní doklady). Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme po dobu 3 let od dodání zboží či služeb.

 • Zasílání obchodních sdělení (informace o osivu)

Právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě našeho oprávněného zájmu.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme

Zpracováváme Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní čísla. Zároveň může dojít ke zpracování historie Vašich objednávek.

Komu Vaše osobní údaje předáváme

K předávání Vašich osobních údajů nedochází.

Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

Doba zpracování se váže na právní základ a účel zpracování. Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu trvání účelu zpracování uvedeném v takovém souhlasu nebo do doby jeho odvolání z Vaší strany. Pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu, Vaše osobní údaje přestaneme pro tento účel používat, pokud odmítnete zasílání newsletterů týkajících se Vašich předchozích objednávek.

Bližší informace o ochraně osobních údajů

Pokud si přejete vznést jakýkoliv dotaz týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá práva dle Nařízení GDPR, neváhejte se na nás obrátit na emailové adrese gdpr@lesycr.cz nebo poštou na adrese Lesy České republiky, s.p., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.

 Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě Vaší žádosti. Máte právo po nás požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, které kategorie údajů se zpracování týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se tyto údaje zpracovávají. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
 2. Právo na přesnost osobních údajů. My jako správce jsme povinni přijmout opatření, abychom zpracovávali Vaše přesné a aktuální údaje.  Součástí toho je i Vaše právo informovat nás o změně Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje a nadále je neuchovávali, pokud zde nebude jiná zákonná překážka. Pokud by k takové výjimce došlo, jsme povinni Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
 4. Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi různými správci osobních údajů.
 5. Nařízení GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky přestaneme zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokážeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme legitimně.
 6. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním, pakliže je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tomto právním titulu. Pokud tento souhlas odvoláte a nebude existovat jiný právní titul pro zpracování Vašich osobních údajů u daného účelu, přestaneme tyto osobní údaje zpracovávat.
 7. Podle Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jestliže se domníváte, že v rámci zpracování jsme porušili právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Tímto dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 8. Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Toto právo se nevyužije, pokud je takovéto zpracování nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a námi jakožto správcem. Dále toto právo nelze využít, pokud jste k tomuto rozhodnutí dali výslovný souhlas, nebo pokud je toto zpracování povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

U komplikovanějších případů je možné, že po Vás budeme požadovat zaplacení nákladů, které souvisí s vyřízením uplatnění Vašeho práva, zejména pokud tyto náklady přesáhnou běžný rozsah naší činnosti.

ZMĚNA TÉTO INFORMACE

Upozorňujeme Vás, že i přes to, že se pro dosažení vysoké úrovně ochrany Vašich osobních údajů snažíme o vysokou míru konzistence při jejich zpracování, je možné, že tato informace bude v budoucnu aktualizována či měněna. V takovém případě se bude zpracování osobních údajů vždy řídit aktuální informací o zpracování osobních údajů. Prosíme Vás, abyste se o postupech zpracování pravidelně informovali. Děkujeme.