Služby

 

Semenářský závod v Týništi nad Orlicí zahájil svoji činnost v roce 1971 a navázal tak na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění semen lesních dřevin v Českých Budějovicích. Semenářský závod funguje jako účelový, přímo řízený závod Lesů České republiky s. p. poskytuje služby v oblasti semenářství nejen pro Lesy ČR s.p., ale i pro ostatní majitele lesů.

OBLAST ZPRACOVÁNÍ JEHLIČNANŮ

Semenářský závod má dostatečné kapacity pro skladování a zpracování šišek a následné uskladnění osiva. Sklad šišek je dimenzován pro jednorázové uložení cca 800 tun šišek. Luštírna je vybavena 8 luštírenskými komorami pro oddělené luštění oddílů šišek o vyšších hmotnostech (od 100 kg) i luštícím zařízením pro malé oddíly. Osivo se následně odkřídluje na palcových odkřídlovačkách a čistí na vibračních a pneumatických čistících strojích. Běžně je dosahována čistota blížící se 100 %. Dostačující je i kapacita klimatizovaného skladu pro skladování vyluštěného osiva.

Na čistících vibračních strojích se luští rozpadavé šišky jedle. Po odkřídlení a vyčištění osiva zajišťuje závod skladování v moderních mrazírenských boxech při teplotě -7°C. Surovina jedle se zpracovává dle přání zákazníků buď přímo pro podzimní výsevy nebo pro výsev na jaře následujícího roku po sběru, dále se osivo připravuje a skladuje mrazením pro výsevy následujících roků, např. po 3, 4 a více letech.  Z předosevní přípravy jehličnanů se provádí dle požadavků zákazníků stratifikace osiva jedle a douglasky krátkodobě nebo dlouhodobě skladovaného, předosevní příprava osiva základních dřevin jako je smrk, borovice, modřín, dále moření osiva a třídění osiva na frakce dle hmotnosti zejména pro výsevy do obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu na vzduchovém polštáři.

OBLAST ZPRACOVÁNÍ LISTNÁČŮ

V oblasti zpracování listnáčů je Semenářský závod vybaven technologiemi na zpracování všech druhů listnatých dřevin.

Bukvice

Semenné surovina buku se  čistí na sítech, gravitačním čistícím strojem a na pneumatickém třídícím stole. Osivo se ukládá na krátkodobé skladování v chladících boxech, nebo se suší na dlouhodobé skladování v mrazicích boxech. Semenářský závod zajišťuje stratifikaci bukvic pro jarní síje. Od roku 2019 je možné objednat službu termoterapie bukvic a optického třídění naklíčené bukvice určené pro síje do sadbovačů. Opticky vytříděná naklíčená bukvice není určena pro strojní síje na záhony, neboť není-li dodržen geotropicky pozitivní výsev klíčících bukvic, vzniká riziko kořenových deformací!

Žaludy

Závod disponuje technologií termoterapie žaludů proti hlízence žaludové s denní kapacitou 5 tun ošetřeného osiva. Žaludy se před skladováním moří přípravkem s účinnou látkou mancozeb.   V mrazírenských boxech je možné uskladnit žaludy přes jedno vegetační období pro podzimní, popř. i jarní síje. Dlouhodobým skladováním žaludů (max 18 měsíců) přirozeně klesá jejich klíčivost.

Dužnaté plody

Závod zajišťuje zpracování široké škály dužnatých plodů listnatých dřevin a keřů a to jak “suchou” tak i “mokrou” cestou (třešeň ptačí, různé druhy jeřábů, jabloně, hrušně, hlohy, kaliny, svídy apod.).

Suché plody

Na  stacionárních mlátících strojích a čistících strojích se zpracovává semenná surovina lípy, habru, javoru či jasanu. Po vyluštění  je osivo uskladněno v chladících boxech.

Topoly

Semenářský závod má vlastní technologii luštění semenné suroviny topolů. Skladování osiva se provádí šetrně v teplotně a vlhkostně řízených podmínkách.

PŘEDOSEVNÍ PŘÍPRAVA SEMEN

Předosevní příprava osiva se provádí u všech druhů dřevin vyžadujících studenou, popřípadě teplo-studenou stratifikaci. Vybudované tzv. “teplé komory” v kombinaci s chladírenskými prostory umožňují provádět teplo-studenou stratifikaci osiva dalších listnáčů jako jsou lípy, habr, jasan, třešeň ptačí ap. Stratifikace listnáčů (kromě třešně ptačí) a jehličnanů je prováděna bez média.

SKLADOVÁNÍ OSIVA

Závod zajišťuje skladování osiva zákazníků pro překlenutí období mezi semennými lety jednotlivých druhů dřevin. Zákazníkům semenářský závod poskytuje 2 x ročně informace o stavu zásob, včetně aktuálních rozborů jakosti osiva.

LABORATORNÍ ROZBORY OSIVA

Provozní laboratoř zajišťuje opakované rozbory osiva dle požadavků zákazníků včetně stanovení vlhkosti.

SLUŽBY V BIOLOGICKÉ OCHRANĚ LESA

Vyvěšování ptačích budek má význam nejen pro ochranu ptáků, ale je i velmi důležitým prvkem preventivní biologické ochrany lesa. V uplynulých několika desetiletích se hustota populací některých druhů ptáků značně snížila vlivem intenzivního způsobu hospodaření a aplikací chemických přípravků. Ty mají negativní vliv na přírodu, jsou nákladnější a mají jednorázový účinek. Využívejme tedy aktivní biologické ochrany pomocí ptactva. Ptáci se dokáží soustředit v místě šíření škodlivého hmyzu a ničit jeho různá vývojová stádia. Většina ptáků zůstává nebo se vrací na jaře do svého hnízdiště a jejich přilákání a udržení pomocí budek je velmi účinné. Využijme i možnost omezení škod drobnými hlodavci na lesních kulturách pomocí domácích druhů sov. Nedostatečná nabídka vhodných hnízdních příležitostí je jednou z příčin postupného vytrácení sov z celých regionů. Lesy ČR, s. p. Semenářský závod v Týništi nad Orlicí se zabývá přidruženou výrobou hnízdních budek. Výroba budek je konzultována s ornitology. V praxi se používá mnoho typů  budek, z nichž každá má své přednosti a nedostatky. Ptačí budka musí splňovat několik podmínek a to nejen rozměrově, velikostí dutiny a vletového otvoru, ale musí poskytovat dostatečnou ochranu před nepohodou a predátory, musí mít dostatečné izolační vlastnosti a trvanlivost. K výrobě používáme kvalitní borová prkna a životnost budky prodlužujeme vnějším nátěrem. Budky se musí dát čistit, proto jsou otevíratelné. Čištění budky je nutno provádět každoročně po druhém hnízdění.

VÁŽENÍ NA MOSTNÍ VÁZE

Semenářský závod disponuje certifikovanou váhou umístěnou za administrativní budovou u vjezdu do areálu závodu SZ. Maximální nosnost váhy činní 25 tun. Vážení je poskytováno v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 14:00 hod. Vážení si předem prosím dohodněte prostřednictvím telefonického kontaktu +420 724 523 485, nebo +420 725 257 997. O každém jednotlivém vážení bude proveden záznam do knihy vážení. O vážení bude pro vystaven vážní lístek.