Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému Lesů České republiky, s.p., Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

Při prodeji a nákupu zboží prostřednictvím objednávkového systému dostupného na internetových stránkách www.semenarskyzavod.cz platí níže uvedené všeobecné obchodní podmínky, které stanoví práva a povinnosti prodávajícího, kterým jsou Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, podnikající jakožto právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, a kupujícího.

V otázkách neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami se postupuje podle obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku. Pro případ, že prodej a nákup zboží prostřednictvím tohoto systému nespadá pod obchodní závazkové vztahy uvedené v § 261 obchodního zákoníku, dohodly se smluvní strany na podřízení právních vztahů z toho vyplývajících obchodnímu zákoníku ve smyslu § 262 odst. 1 obchodního zákoníku.

I.

Předmět prodeje

 1. Prostřednictvím objednávkového systému prodávající nabízí ke koupi:
  1. drobné dřevěné výrobky a osivo určené k okrasným účelům a
  2. osivo určené k obnově lesa a zalesňování (dále jen „osivo určené k lesnickým účelům“).
 2. Název a hlavní charakteristiky zboží nabízeného ke koupi jsou uvedeny v objednávkovém systému. Na formuláři v objednávkovém systému je možné poptávat i zboží v objednávkovém systému nenabízené. V takovém případě bude poptávajícímu na jím zadanou adresu elektronické pošty sděleno, zda a případně v jaké lhůtě a za jakých podmínek je možno poptávané zboží dodat.
 3. Prodej drobných dřevěných výrobků a osiva určeného k okrasným účelům je nabízen široké veřejnosti, a to jak dodavatelům, tak spotřebitelům ve smyslu § 52 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Dodavatelem je podle uvedeného ustanovení osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, spotřebitelem osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Prodej osiva určeného k lesnickým účelům je nabízen pouze dodavatelům ve smyslu § 52 odst. 2 ObčZ – pěstitelům reprodukčního materiálu lesních dřevin, jež jsou k tomuto účelu u prodávajícího registrováni. Podáním objednávky kupující prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy na takové zboží jedná jako dodavatel ve smyslu § 52 odst. 2 ObčZ. Žádost o registraci je automaticky generována při registraci nového uživatele s požadavkem na přístup do skladu osiva. Po ověření nového zákazníka a uzavření smlouvy o spolupráci při pěstování sadebního materiálu, nebo smlouvu o luštění semenné suroviny, skladování osiva a ostatních službách mu budou zaslány přihlašovací údaje pro vstup do objednávkového systému.

II.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Zboží je možno objednat pomocí prostředků elektronické komunikace vyplněním a odesláním formuláře, který se nachází v objednávkovém systému. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění a odeslání veškerých formulářem předepsaných údajů.
 2. Elektronická objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Zasláním elektronické objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující svou vůli být vázán těmito obchodními podmínkami jako součásti vzájemného smluvního ujednání. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím ve formuláři objednávky potvrzení o obdržení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí této objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím ve formuláři elektronické objednávky. Prodávající je vždy oprávněn, nikoli však povinen, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně; autorizace je v takovém případě podmínkou platnosti objednávky.

III.

Kupní cena

 1. Cena jednotlivého zboží, popř. způsob jejího určení jsou uvedeny v objednávkovém systému, a to včetně všech daní a poplatků; tato cena však nezahrnuje náhradu nákladů na dodání, jež bude kupujícímu účtována k ceně zboží ve skutečné výši (viz článek IV níže). Cena jednotlivého zboží je platná do okamžiku její změny v objednávkovém systému prodávajícím.
 2. U drobných dřevěných výrobků je cena zboží uvedená v objednávkovém systému konečnou cenou zboží. K této ceně zboží bude kupujícímu připočtena pouze náhrada nákladů na dodání. Kupní cena tohoto zboží je tedy tvořena cenou zboží uvedenou v objednávkovém systému v okamžiku odeslání objednávky a náklady prodávajícího na dodání zboží. Ceny jsou uvedeny bez DPH i včetně DPH dle platných předpisů.
 3. Kupní cena osiva určeného k okrasným účelům je konečnou cenou za jeden kilogram osiva; cena je uvedena bez DPH i včetně DPH dle platných předpisů. Kupní cena osiva určeného k lesnickým účelům je konečnou cenou za jeden kilogram osiva; cena je uvedena bez DPH, DPH bude účtována dle platných předpisů.
 4. Osivo určené k lesnickým účelům nabízené jako odzkoušené (podrobené laboratorní zkoušce dle ČSN 481211) má stanovenou kupní cenu takto: Kupní cena Kč/kg = ceníková cena Kč/kg x čistota v % x klíčivost/životnost v %. Ceníková cena je uvedena na www.semenarskyzavod.cz v části Ceníky. Údaje o čistotě a klíčivosti/životnosti jsou uvedeny u jednotlivých položek nabídky.
 5. Osivo určené k lesnickým účelům nabízené jako neodzkoušené (nejsou dosud známy výsledky laboratorní zkoušky) nemá uvedenou kupní cenu, u tohoto osiva je zobrazena poznámka – cena na dotaz (u prodávajícího je možno se informovat o termínu dokončení zkoušek a předpokládané ceně). V případě objednávky tohoto osiva souhlasí objednávající s dodatečným stanovením kupním ceny až po obdržení výsledků laboratorních zkoušek.
 6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy platí ten, jemuž vzniknou.

IV.

Způsob dodání a platby

 1. Objednané zboží bude dodáno, za níže uvedených podmínek, těmito způsoby:
  1. přenecháním kupujícímu k osobnímu odběru na adrese Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí,
  2. obchodním balíkem na dobírku nebo
  3. uskladněním u prodávajícího.
 2. Způsob dodání kupující zvolí v objednávkovém systému ze systémem nabídnutých možností. V případě osobního odběru dle odstavce 1 písm. a) kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu při převzetí zboží. K osobnímu odběru bude kupující vyzván zpravidla spolu s přijetím objednávky s uvedením data, od kterého bude zboží k odběru připraveno. Fakturu (daňový doklad) prodávající obdrží při převzetí zboží. Při tomto způsobu dodání nejsou kupujícímu účtovány žádné náhrady nákladů na dodání.
 3. Dodání obchodním balíkem na dobírku dle odstavce 1 písm. b) probíhá odesláním zboží prostřednictvím České pošty, s.p., IČO 47114983, na adresu zadanou kupujícím v objednávkovém systému. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je v tomto případě splněn jeho předáním k poštovní přepravě pro kupujícího. Přeprava zboží dodaného předáním k poštovní přepravě pro kupujícího se uskutečňuje za obchodních podmínek České pošty, s..p., ke službě „Balík do ruky, Balík na poštu“; tyto podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách www.ceskaposta.cz. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z poštovní smlouvy vůči České poště, s.p.,, pokud tato práva nemá kupující na základě poštovní smlouvy. Dodání tímto způsobem je možné pouze u zboží s cenou nepřesahující 100 000 Kč, přičemž váha zásilky současně nesmí přesáhnout 30 kg; balíkem dále nemůže být dodáno zboží, jež nesplňuje přepravní podmínky České pošty, s.p. pro službu “ Balík do ruky, Balík na poštu“. Zadá-li kupující v objednávkovém systému číslo mobilního telefonu nebo adresu elektronické pošty, bude o příchodu zásilky informován krátkou textovou zprávou, příp. zprávou elektronické pošty; dodání zboží garantuje Česká pošta, s.p. nejpozději následující pracovní den po dni podání (jedná se o službu poskytovanou Českou poštou, s.p.; za řádné poskytnutí této služby proto odpovídá Česká pošta, s.p., nikoli prodávající). Kupující při dodání tímto způsobem uhradí kupní cenu (zahrnující též náklady dodání ve skutečné výši dle sazebníku České pošty, s.p. – poštovné) při převzetí zásilky se zbožím; faktura (daňový doklad) bude součástí balíku. Balík pošta vydá příjemci za podmínky, že uhradí kupní cenu (cenu zboží a úhradu nákladů na dodání – tyto budou účtovány dle aktuálního ceníku České pošty, s.p. pro službu „Balík do ruky, Balík na poštu“ a doplňkovou službu „dobírka“) a převzetí obchodního balíku potvrdí.
 4. Dodat zboží jeho uskladněním u prodávajícího dle odstavce 1 písm. c) je možné pouze kupujícímu, který s prodávajícím předem uzavřel písemnou smlouvu o skladování. Platba kupní ceny bude v tomto případě provedena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím po dodání zboží na sklad a doručené kupujícímu s lhůtou splatnosti 21 dnů od vystavení; v případě, že je kupujícímu faktura doručena později než 4. den od jejího vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti faktury o počet dní, o nějž došlo k pozdějšímu doručení faktury. Při tomto způsobu dodání nejsou kupujícímu účtovány žádné náhrady nákladů na dodání; tím není dotčena povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu skladné.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je vždy oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit zrušením objednávky v objednávkovém systému do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy.
 2. Je-li předmětem uzavřené kupní smlouvy drobný dřevěný výrobek anebo osivo určené k okrasným účelům a kupující je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 ObčZ, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění; to neplatí v případech uvedených v § 53 odst. 7 ObčZ. Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce musí být písemné a doručené ve shora uvedené lhůtě na následující adresu prodávajícího: Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí. Spolu s odstoupením od smlouvy je třeba prodávajícímu vrátit nepoškozené zboží kupujícím na základě takové smlouvy zakoupené; zboží není možno vracet na dobírku ani jiným způsobem vyžadujícím jakoukoliv platbu prodávajícího při jeho převzetí – takové zboží nebude prodávajícím převzato. Kupující odpovídá za zvolený způsob vrácení zboží, tak aby byla plně zachována jakost vráceného zboží. Náklady na vrácení zboží nese v plném rozsahu kupující. V případě platného odstoupení a vrácení zboží prodávajícímu v řádném stavu vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu na bankovní účet jím v odstoupení uvedený, a to do 30 dnů od odstoupení. Není-li zboží prodávajícímu vráceno v řádném stavu, je prodávající oprávněn započíst vůči pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny svoji pohledávku na náhradu škody odpovídající částce, o níž se snížila hodnota vráceného zboží v důsledku jeho poškození.
 3. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit rovněž za podmínek a postupy stanovenými obchodním zákoníkem (§ 436 ve spojení s § 345 odst. 2 obchodního zákoníku).

VI.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujících obdržené v rámci objednávkového systému zpracovává pouze v míře nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů, popř. pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně dodání zboží. Osobní údaje nebudou prodávajícím zpřístupněny jiné osobě s následující výjimkou. V případě dodání objednaného zboží prostřednictvím provozovatele poštovní služby budou osobní údaje (jméno, příjmení a adresa, popř. telefonní číslo) předány tomuto provozovateli ke zpracování v rozsahu nezbytném pro řádné dodání zboží. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 21 tohoto zákona.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14. srpna 2012.