Všeobecné obchodní podmínky

pro smlouvy uzavírané prostřednictvím objednávkového systému Lesů České republiky, s. p., Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
(dále jen „objednávkový systém“).

Při prodeji a nákupu zboží prostřednictvím objednávkového systému dostupného
na internetových stránkách www.semenarskyzavod.cz platí tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“), které stanoví práva a povinnosti prodávajícího, kterým jsou Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
, podnikající jakožto právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, a kupujícího.

Všeobecné obchodní podmínky se ve smyslu ustanovení § 1751 OZ stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě objednávky mezi SZ (poskytovatelem) a objednatelem a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se smlouvou nebo při používání produktů. Svou objednávkou zaslanou poskytovateli potvrzuje objednatel poskytovateli, že se s obchodními podmínkami seznámil a vyjadřuje souhlas s veškerými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

V otázkách neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami se postupuje
podle zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména podle ustanovení § 2079 a následujících ObčZ.

I.

Předmět prodeje

 1. Prostřednictvím objednávkového systému prodávající nabízí ke koupi:
 1. osivo určené k obnově lesa a zalesňování (dále jen „osivo určené k lesnickým účelům“),
 2. osivo určené k okrasným účelům,
 3. drobné dřevěné výrobky,
 4. šišky z luštírny k okrasným a jiným účelům,

dále jen zboží.

 1. Prostřednictvím objednávkového systému prodávající nabízí služby. Podmínky poskytování služeb jsou specifikovány v Obchodních podmínkách služeb poskytovaných Semenářským závodem Týniště nad Orlicí dostupných na internetových stránkách www.semenarskyzavod.cz
 2. Název a hlavní charakteristiky zboží nabízeného ke koupi jsou uvedeny
  v objednávkovém systému. Na formuláři v objednávkovém systému je možné poptávat i zboží v objednávkovém systému nenabízené. V takovém případě bude poptávajícímu na jím zadanou adresu elektronické pošty sděleno, zda a případně
  v jaké lhůtě a za jakých podmínek je možno poptávané zboží dodat.
 3. Prodej drobných dřevěných výrobků a osiva určeného k okrasným účelům je nabízen široké veřejnosti, a to jak podnikatelům (dodavatelům), tak spotřebitelům ve smyslu ustanovení § 419 ObčZ, kdy za spotřebitele je ve smyslu zmíněného ustanovení považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem se pak rozumí osoba uvedená v ustanovení §§ 420–422 ObčZ, přičemž pro účely ochrany spotřebitele je tímto i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností (či při samostatném výkonu povolání), popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Prodej osiva určeného k lesnickým účelům je nabízen pouze kupujícímu, který je u prodávajícího registrován. Podáním objednávky kupující prohlašuje, že při uzavírání kupní smlouvy na takové zboží jedná jako podnikatel (dodavatel) ve smyslu ustanovení §§ 420–422 ObčZ. Žádost o registraci je automaticky generována při registraci nového uživatele s požadavkem na přístup do skladu osiva. Po registraci nového zákazníka mu jsou zaslány přihlašovací údaje pro vstup do objednávkového systému.
 5. Minimální množství osiva pro vytvoření objednávky kupujícím:
Dřeviny (zkratka dřeviny) Minimální množství osiva pro vytvoření objednávky kupujícím
Topoly sp. 1 g
SM, BO, MD, DG 10 g
BR, OL, JB, HR, AK, jeřáby sp. 10 g
Jedle sp. 1 kg
HB, TR, javory sp., lípy sp. 100 g
BK 5 kg
BK naklíčená bukvice (cena za 1 ks) 15 000 ks
Duby sp., KS, KJ, ORC 28 kg
Ostatní výše neuvedené druhy 10 g

II.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Zboží je možno objednat pomocí prostředků elektronické komunikace vyplněním
  a odesláním formuláře, který se nachází v objednávkovém systému. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění a odeslání veškerých formulářem předepsaných údajů. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky vyplněné údaje zkontrolovat, popř. změnit.
 2. Kupující je povinen veškeré údaje uvést správně a pravdivě. Kupujícím uvedené údaje jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Elektronická objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Zasláním elektronické objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující svou vůli být vázán těmito obchodními podmínkami jako součásti vzájemného smluvního ujednání. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím ve formuláři objednávky potvrzení o obdržení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí této objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím ve formuláři elektronické objednávky. Prodávající je vždy oprávněn, nikoli však povinen, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně; autorizace je v takovém případě podmínkou platnosti objednávky.
 4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.
 5. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v jazyce českém.
 6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v jazyce českém.
 7. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 ObčZ.
 8. V rámci kupní smlouvy lze ujednat podmínky odchylné od těchto obchodních podmínek. Taková ujednání v kupní smlouvě mají před těmito obchodními podmínkami přednost.
 9. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat, přičemž práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek tímto nejsou dotčena.

III.

Kupní cena

 1. Cena jednotlivého zboží, popř. způsob jejího určení včetně informací o zboží, je uvedena v objednávkovém systému, a to včetně všech daní a poplatků. Tato cena nezahrnuje cenu objednaných služeb a náhradu nákladů na dodání, jež bude kupujícímu účtována k ceně zboží ve skutečné výši (viz článek IV. níže). Cena jednotlivého zboží je platná do okamžiku její změny v objednávkovém systému.
 2. U drobných dřevěných výrobků při jejich individuální úpravě na základě požadavku kupujícího schváleného prodávajícím bude k ceně uvedené v objednávkovém systému účtována přirážka dle rozsahu pracnosti úpravy původního výrobku, minimálně však ve výši 15 %. Kupní cena tohoto zboží je tedy tvořena cenou zboží uvedenou v objednávkovém systému v okamžiku odeslání objednávky, náklady prodávajícího na dodání kupujícímu a popřípadě náklady na úpravu zboží. Cena je uvedena bez DPH i včetně DPH dle platných předpisů.
 3. Kupní cena osiva určeného k okrasným účelům je tvořena cenou osiva uvedenou v objednávkovém systému za jeden kilogram osiva, náklady prodávajícího na dodání kupujícímu a popřípadě cenou objednaných služeb (třídění osiva, moření osiva, stratifikace osiva, skladování osiva). Cena je uvedena bez DPH i včetně DPH dle platných předpisů.
 4. U osiva dřevin BOC, BL, BO, LMB, VJ, DG, MD, SM určeného k lesnickým účelům je cena uvedená v objednávkovém systému konečnou cenou za jeden kilogram osiva vypočtenou dle vzorce uvedeného v odstavci 6 a cenou objednaných služeb (například třídění osiva, moření osiva, stratifikace osiva, skladování osiva). Cena je uvedena bez DPH. DPH bude kupujícímu účtována dle platných předpisů.
 5. U ostatních dřevin je stanovena pevná cena za 1kg osiva s garantovanou minimální klíčivostí/životností uvedenou v procentech. Pokud oddíl nedosáhne garantované minimální klíčivosti/životnosti dle zkoušek kvality od VÚLHM, v. v. i., může odběratel požadovat slevu odpovídající snížené kvalitě pod garantovanou minimální klíčivost/životnost.
 6. Osivo určené k lesnickým účelům, které nemá v platném ceníku stanovenou pevnou cenu za 1 kg osiva, má stanovenou konečnou kupní cenu takto: konečná kupní cena Kč/kg = základní cena dle ceníku Kč/kg x čistota v % x klíčivost/životnost v %. Základní cena je uvedena na www.semenarskyzavod.cz v části Ceníky. Údaje o čistotě
  a klíčivosti/životnosti jsou uvedeny u jednotlivých položek nabídky.
 7. Produkt „Buk lesní – naklíčená bukvice“: Naklíčené osivo buku lesního je takové osivo, u kterého má většina semen viditelný klíček. Celková cena dodávaného oddílu osiva je stanovena jako součin počtu dodaných kusů a jednotkové ceny uvedené v Ceníku lesnického osiva. Počet dodaných kusů je stanoven jako součin hmotnosti dodávaného oddílu a hodnoty 2 300. Podíl hmotnosti naklíčených bukvic v dodávaném oddílu osiva je minimálně 80 % hmotnosti dodávaného oddílu naklíčené bukvice. Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat stav odebíraného naklíčeného osiva buku lesního, včetně stavu a velikosti klíčků. Převzetím naklíčeného osiva objednatel potvrzuje, že si naklíčené osivo prohlédl a že nezjistil vady. Na pozdější uplatnění vad naklíčeného osiva objednatelem nebude poskytovatel brát zřetel.
 8. Osivo javoru klenu je vyrobeno strojním mlácením (osivo je zbaveno křídel).
 9. Osivo určené k lesnickým účelům nabízené jako neodzkoušené (nejsou dosud známy výsledky laboratorní zkoušky) nemá uvedenou kupní cenu, u tohoto osiva
  je zobrazena poznámka – cena na dotaz (u prodávajícího je možno se informovat o termínu dokončení zkoušek a předpokládané ceně). V případě objednávky
  tohoto osiva souhlasí objednávající (kupující) s dodatečným stanovením kupním ceny až po obdržení výsledků laboratorních zkoušek.
 10. Osivo určené k lesnickým účelům v případě dřevin, které nejsou uvedeny v Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002 (průvodní list nemusí obsahovat údaje o kvalitě semenného materiálu) má prodejní cenu uvedenou v ceníku. Cena je uvedena bez DPH, DPH bude kupujícímu účtována dle platných předpisů.
 11. Náklady vzniklé v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku
  při uzavírání smlouvy platí ten, jemuž vzniknou.

IV.

Způsob dodání a platby


      Objednané zboží bude dodáno, za níže uvedených podmínek, těmito způsoby:

 1. přenecháním kupujícímu k osobnímu odběru na adrese Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí;
 2. obchodním balíkem na dobírku;
 3. obchodním balíkem po předchozí platbě na účet prodávajícího nebo;
 4. uskladněním u prodávajícího za úplatu.
 1. Způsob dodání kupující zvolí v objednávkovém systému ze systémem nabídnutých možností.
 2. V případě osobního odběru dle odstavce 1 písm. a) kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu při převzetí zboží. K osobnímu odběru bude kupující vyzván zpravidla spolu s oznámením prodávajícího o přijetí objednávky, popř. bezodkladně po takovém oznámení, s uvedením data, od kterého bude zboží k odběru připraveno. Fakturu (daňový doklad) prodávající obdrží při převzetí zboží. Při tomto způsobu dodání zboží nejsou kupujícímu účtovány žádné náhrady nákladů na dodání či balení zboží.
 3. Dodání obchodním balíkem na dobírku dle odstavce 1 písm. b) probíhá odesláním zboží prostřednictvím České pošty, s. p., IČO 471 14 983, na adresu zadanou kupujícím v objednávkovém systému. Zboží je zasíláno opatřené řádným obalem. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je v tomto případě splněn jeho předáním k poštovní přepravě pro kupujícího. Přeprava zboží se uskutečňuje za obchodních podmínek České pošty, s. p., které jsou zveřejněny na internetových stránkách www.ceskaposta.cz. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z poštovní smlouvy vůči České poště, s. p., pokud tato práva nemá kupující na základě poštovní smlouvy. Dodání tímto způsobem je možné pouze u zboží s cenou nepřesahující 100 000,- Kč, přičemž váha jedné zásilky současně nesmí přesáhnout hmotnosti uvedené v obchodních a přepravních podmínkách České pošty. Pokud celková zásilka nebude splňovat podmínky České pošty pro možnost zaslání jedné zásilky bude dodávka zboží rozdělena do více zásilek a s tím spojené zvýšení nákladů na dopravu bude účtováno kupujícímu. Kupující při dodání tímto způsobem uhradí kupní cenu (zahrnující též náklady dodání ve skutečné výši dle sazebníku České pošty, s. p. – poštovné) při převzetí zásilky se zbožím; faktura (daňový doklad) bude součástí balíku. Balík pošta vydá příjemci za podmínky, že uhradí kupní cenu (cenu zboží
  a úhradu nákladů na dodání a převzetí obchodního balíku potvrdí. Prodávajcí si vyhrazuje právo nezaslat objednané zboží, které vyžaduje zvláštní zacházení, povolení nebo obsahuje zboží podléhající rychlé zkáze, nebo ohledně kterého se vyžaduje kontrola teploty nebo vlhkosti. Takové zboží je určeno pro osobní odběr. V případě, že kupující trvá na dodání prostřednictvím České pošty, s. p., prodávající dále nenese zodpovědnost, za kvalitu přepravovaného osiva.
 4. Dodat zboží jeho uskladněním u prodávajícího dle odstavce 1 písm. d) je možné pouze kupujícímu, který si uskladnění u prodávajícího předem objednal. Platba kupní ceny bude v tomto případě provedena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím po dodání zboží na sklad a doručené kupujícímu se lhůtou splatnosti 14 dnů od jejího vystavení. Při tomto způsobu dodání nejsou kupujícímu účtovány žádné náhrady nákladů na dodání; tím není dotčena povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu skladné.
 5. V případě, že by byl kupujícím zvolen a s prodávajícím ujednán jiný způsob dopravy zboží, riziko a případné další náklady s tímto spojené jdou výlučně k tíži kupujícího.
 6. V případě, že je nutné zboží doručovat opakovaně popř. jiným způsobem, než byl kupujícím zvolen v objednávkovém systému, a to z důvodu na straně kupujícího, nese kupující veškeré náklady s tímto spojené.
 7. V případě, že kupující v objednávkovém formuláři vyplní mobilní telefonní číslo, je o průběhu dodávky zboží informován Českou poštou s. p. formou SMS zprávy v souladu s jejími obchodními podmínkami.
 8. Dřevařské výrobky jsou expedovány v závislosti na momentální poptávce a kapacitních možnostech výroby.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je vždy oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit zrušením objednávky
  v objednávkovém systému do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy.
 2. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 ObčZ, je kupující oprávněn od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti dnů od převzetí zboží; to neplatí v případech uvedených v ustanovení § 1837 ObčZ. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odeslané nejpozději poslední den zmíněné lhůty pro odstoupení na následující adresu prodávajícího: Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí. Odstoupením se smlouva
  od počátku ruší a kupující je povinen prodávajícímu vrátit zakoupené nepoškozené zboží nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení; kupující nese v takovém případě veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu; zboží není možno vracet
  na dobírku ani jiným způsobem vyžadujícím jakoukoliv platbu prodávajícího při jeho převzetí – takové zboží nebude prodávajícím převzato. Kupující odpovídá za zvolený způsob vrácení zboží, tak aby byla plně zachována jakost vráceného zboží. V případě platného odstoupení prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu na bankovní účet jím v odstoupení uvedený, a to do čtrnácti dnů od odstoupení. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu dříve, než bude zboží kupujícím vráceno. Není-li zboží prodávajícímu vráceno v řádném stavu, je prodávající oprávněn započíst vůči pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny svoji pohledávku na náhradu škody odpovídající částce, o níž se snížila hodnota vráceného zboží v důsledku jeho poškození.
 3. Prodávající je oprávněn započíst svůj případný nárok na náhradu škody vzniklé
  na zboží vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 4. Kupující současně bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 ObčZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle práv kupujícího
  nebo pro něj, podléhá-li zboží rychlé zkáze, bylo-li nenávratně smíseno s jiným zbožím, je-li zboží v uzavřeném obalu, z kterého jej kupující vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 5. Prodávající je oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.
 6. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit rovněž za podmínek a postupy stanovenými ObčZ (ustanovení §§ 2106 a 2107 ve spojení s ustanovení § 2001 a následující ObčZ).

VI.

Výhrada dobré sklizně a jejího úspěšného zpracování

Kupující bere výslovně na vědomí, že aktuální schopnost Prodávajícího realizovat dodávky zboží a služeb je podmíněna obvyklou sklizní a její úspěšným zpracováním. Pro případ špatné sklizně nebo objektivně existujících potíží s jejím zpracováním a dodávkou služeb, si Prodávající vyhrazuje právo zboží Kupujícímu nedodat. Kupující není v takové situaci oprávněn nárokovat na Prodávajícím náhradu škody a takovéhoto nároku se vzdává, takováto skutečnost se považuje za vyšší moc. Současně je Prodávající oprávněn nabídnout zboží, které je s objednaným zbožím srovnatelné.

VII.

Smluvní pokuty

V případě, že se Kupující rozhodne svůj závazek zrušit, může tak učinit. V tomto případě je Prodávající oprávněn na kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty jako paušalizované náhrady škody ve výši:

 1. 50 % z kupní ceny v případě uplynutí doby delší než 15 pracovních dnů ode dne přijetí Kupujícím potvrzené objednávky Prodávajícím
 2. 100 % z kupní ceny v případě, že je zboží již ve výrobě nebo je vyrobeno.

Prodávající vyúčtuje smluvní pokutu kupujícímu podle výše uvedeného článku. Smluvní pokuta je splatná v termínu uvedeném na jejím vyúčtování, pokud nebude doba splatnosti na vyúčtování uvedena, činí doba splatnosti smluvní pokuty patnáct (15) dní ode dne jejího obdržení. Vyúčtování smluvní pokuty bude provedeno buď písemně na adresu kupujícího, nebo prostřednictvím e-mailu na kontaktní osobu kupujícího. V pochybnostech se má za to, že kontaktní osobou je osoba, která objednávala zboží u prodávajícího.

VIII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 2. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese: Semenářský závod Týniště nad Orlicí, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí. Okamžikem uplatnění reklamace se rozumí okamžik, kdy prodávající od kupujícího reklamované zboží obdržel. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamace byla uplatněna, a dále o datu a způsobu jejího vyřízení,
  popř. o jejím zamítnutí s odůvodněním.
 3. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, je kupující povinen
  jej bezodkladně po převzetí zkontrolovat, zejména zda není poškozena zásilka či obal. V případě zjištěného poškození je nutno řešit záležitost s přepravcem (sepsání záznamu).
 4. Další práva a povinnosti týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

IX.

Criminal compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

LČR (popř. nutno označit LČR dle smlouvy, např. jako objednatel, Lesy ČR, kupující apod.) za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

X.

Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit smlouvu (objednávku) a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti akceptací objednávky poskytovatelem, v případě povinnosti uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Objednávka včetně obchodních podmínek je poskytovatelem archivovaná a není přístupná.

V případě sporu mezi objednatelem (spotřebitelem) a poskytovatelem může objednatel (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může objednatel (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Semenářský závod Týniště nad Orlicí

Za Drahou 191

517 21 Týniště nad Orlicí

email:             lz71@lesycr.cz

telefon:           956 271 111

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 6. 2023.