Zkouška rentgenem dle ČSN 48 1211

Semenářský závod v Týništi nad Orlicí je od listopadu 2023 nově vybaven laboratorním rentgenovým přístrojem na osivo Parameter 2D od společnosti KUBTEC (RTG). Cílem RTG zkoušky je na základě morfologických znaků patrných ze snímku rychlé nedestruktivní stanovení podílu semen plných, prázdných, napadených hmyzem a semen mechanicky poškozených.

Snímky osiva lze v lesním semenářství využít k těmto účelům:

  • zkouška semen v semenné surovině,
  • zkouška obsahu plných semen při výrobě osiva, a to jak ve vyrobeném osivu, tak v odpadu,
  • zkouška stratifikovaného osiva k ověření vyplnění semenných obalů a vývoje embryí,
  • zkouška osiva tříděného na frakce.

Na RTG snímku se hodnotí semena a klasifikují jako:

  • plná, obsahují-li veškerá pletiva potřebná pro klíčení,
  • prázdná, obsahují-li méně jak 50 % pletiv potřebných pro klíčení,
  • poškozená hmyzem, obsahují-li hmyz, larvy nebo jiná vývojová stádia hmyzu, požerky, nebo výměty larev, či jiná poškození hmyzem, negativně ovlivňující schopnost semen klíčit,
  • mechanicky poškozená semena, to znamená semena s prasklým, nebo odlomeným osemením.

Zkouška je provedena dle ČSN 48 1211 a postupů Laboratoře semenářského závodu na vzorku 4x 100 čistých semen. Ve výsledku zkoušky se uvádí procentuální podíl semen plných, prázdných, napadených hmyzem a semen mechanicky poškozených. Výsledek se uvádí v procentech matematicky zaokrouhlených na celé číslo.

Zkoušku RTG provede laboratoř SZ na základě objednávky zákazníka SZ na náklady objednatele. Cena RTG zkoušky je uvedena v ceníku laboratoře.