Historie

Historie

 • Lesní semenářství vzniklo v souvislosti s rozvojem holosečného způsobu hospodaření a se zaváděním smrkových a borových monokultur. Semena se sice sbírala již v 16. století, ale ne pro lesnické účely, spíše pro účely vypěstování okrasných dřevin pro parky a sadovnické účely
 • Koncem 18. století, kdy docházelo k systematickému a plánovitému mýcení lesů (holosečnému způsobu hospodaření) a bylo třeba tyto vykácené plochy zalesnit, zvýšil se zájem o lesní osivo, především smrk a borovici. Požadavky na osivo se zvyšovaly, osivo bylo požadováno každoročně. Pokud byly káceny původní smrkové a borové porosty, šišky se sbíraly a luštily domácky, jen pro vlastní potřebu. Smrk a borovice byly zaváděny i do míst, kde původně nerostly, to je do oblastí listnatých dřevin, takže potřeba lesního osiva rostla. Dosavadní způsoby sběru a luštění byly již nedostačující. Proto koncem 18. století začaly vznikat první semenářské závody, které zaznamenaly největší rozvoj v polovině 19. století. Nejstarší luštírna byla založena Conradem Applem v německém Darstadtu v roce 1789. Na našem území byl první semenářský závod (Pošumavská luštírna) založen v roce 1910 E. Rechtsem v Českých Budějovicích. Luštírna vznikla rekonstrukcí místního pivovaru a měla kapacitu cca 500 tun šišek za rok. V letech 1946-48 vznikl semenářský závod v Janovicích u Rýmařova a to rekonstrukcí starého pivovaru.
 • V době, kdy vznikala větší potřeba osiva šlo jen o jeho získání a majitelům luštíren čistě jen o zisk. Nejlevnější surovinu získali v době bohatých úrod, což vedlo k tomu, že se šišky sbíraly všude tam, kde to šlo bez obtíží, tedy i v porostech nekvalitních, netvárných, málo odolných. V případě neúrody v jedné zemi byly šišky nakupovány v zahraničí z neznámých podmínek a porostů. Z tohoto semena vznikající porosty byly často netvárné, pomalu rostly, byly málo odolné biotickým a abiotickým činitelům. Teprve v této době se začala věnovat pozornost původu osiva.
 • V našich podmínkách se tyto snahy o zavedení znalosti původu osiva, t.j. aby sběr semen lesních dřevin byl prováděn jen z kvalitních porostů datují k roku 1927, kdy Dr.Ing.G.Vincent z Výzkumného ústavu pro pěstování lesů a lesnickou biologii v Brně vypracoval konkrétní směrnice. Platnost jen pro státní lesy, kterých bylo v té době pouze 15 %, způsobila, že se všeobecně příliš neujaly.
 • První období lesního semenářství bylo tedy zaměřeno převážně na technologii zpracování šišek. Později se začala věnovat větší pozornost kvalitě osiva a přistupovalo se k vyhledávání vhodnějších způsobů ošetřování osiva po sběru, hlavně jeho skladování. Začala se zjišťovat i vnitřní kvalita osiva, energie klíčení, absolutní hmotnost, klíčivost apod.
 • V další etapě lesního semenářství se začal preferovat genetický základ osiva, reprezentovaný uznanými porosty, později se přistupuje ke šlechtění dřevin.
 • Hlavním úkolem lesního semenářství se postupně stalo zajištění dostatečného množství osiva co nejvyšší genetické hodnoty všech požadovaných druhů dřevin pro každoroční výsevy. Semenné roky se neopakují každoročně, např. u naší hlavní dřeviny – smrku, se semenné roky opakují po 10 letech 1971, 1980, 1992. Obdobně u hlavních listnatých dřevin BK, DB se úrody opakují po 2-5 letech. U těchto semen s vysokým obsahem vody je situace složitější v oblasti skladování a přechování osiva. Tyto dřeviny si přirozenou životnost podrží pouze půl roku.
 • O výstavbě centrálního Semenářského závodu v Týništi n.Orl.bylo rozhodnuto na počátku šedesátých let. Důvody, které vedly k rozhodnutí o zbudování centrálního semenářského závodu, který měl zpracovávat semennou surovinu pro celé Čechy a Moravu byly:
  • zvyšující se potřeba osiva
  • zastaralost zařízení tehdejších semenářských provozů
  • nevyhovující pracovní a hygienické podmínky – prašnost, práce v horkém prostředí na hvozdech, ruční manipulace se šiškami
  • neodpovídající zpracovatelská kapacita stávajících luštíren, např. v době velké úrody smrku v letech 1958-59 bylo nutno více než 2000 tun šišek luštit na lesních závodech
  • nevyhovující podmínky pro dlouhodobé skladování osiva – sklepní prostory bez možnosti regulace teploty.
  • požadavky na završení prováděné genetické klasifikaci lesních porostů dle směrnice z r.1966 a vytvoření zpracovatelské kapacity, která by byla schopna požadavky a cíle genetické klasifikace zajistit v semenářské praxi.
 • Investiční záměr měl mít roční zpracovatelskou kapacitu 2000-2500 tun šišek, jednorázovou kapacitu skladu cca 800 tun šišek a kapacitou klimatizovaného skladu 50-60 tun.
 • Závod měl mít potřebnou mechanizaci pro příjem a skladování šišek, tak aby byla namáhavá práce s uskladněním a provětráváním šišek ve skladu omezena na minimum, při luštění se měla vyloučit práce v horkém prostředí.
 • Investorem nového závodu byl podnik Státní lesy, průmyslové výrobny Chrudim. Dnem 1.1.1971 byl rozhodnutím podnikového ředitele Státních lesů, průmyslové výrobny Chrudim zřízen Semenářský závod v Týništi nad Orlicí, jako organizační jednotka tohoto podniku. Při reorganizaci v roce 1974 byl přičleněn k Východočeským státním lesům jako samostatný závod. V současné době funguje Semenářský závod jako účelový závod Lesů České republiky, s.p. poskytující služby všem majitelům lesa.