Služby

SLUŽBY SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Semenářský závod v Týništi nad Orlicí zahájil svoji činnost v roce 1971 a navázal tak na předchozí šedesátiletou tradici centrálního luštění semen lesních dřevin v Českých Budějovicích. Svoji kapacitou a technickým vybavením zahájil novou etapu lesního semenářství České republiky na světové úrovni. Semenářský závod funguje jako účelový, přímo řízený závod Lesů České republiky s. p. poskytuje služby v oblasti semenářství nejen pro LČR, ale i pro ostatní majitele lesů

OBLAST ZPRACOVÁNÍ JEHLIČNANŮ

Pro zpracování jehličnanů má závod dostatečné kapacity a to jak pro skladování suroviny – šišek – tak i pro jejich zpracování a následné uskladnění osiva. Sklad šišek je dimenzován pro jednorázové uložení cca 800 tun šišek. Regulace příjmu je nutná pouze v době velkých úrod, např. desetileté úrody smrku. Luštírna je vybavena potřebnou kapacitou luštírenských komor pro oddělené luštění oddílů šišek o vyšších hmotnostech i luštícím zařízením pro malé oddíly, např. 1 kg. Dostačující je kapacita klimatizovaného skladu pro skladování vyluštěného osiva.

Samostatnou částí klimatizovaného skladu osiva je tzv. banka lesního osiva, do které si majitelé osiva ukládají části semenných oddílů vysoké genetické hodnoty a to pro zachování regionálních populací v co nejširší genetické variabilitě. Do banky lesního osiva si ukládají vlastní osivo LČR, ale i ostatní majitelé lesů, pokud o uložení osiva v bance projeví zájem. Vzhledem k tomu, že osivo je v bance skladováno při velmi nízkých teplotách / – 22 st.C / vyžaduje již i luštění jiný a to šetrnější režim. Proto je třeba dát požadavek na skladování osiva v bance hned při dodávce šišek do semenářského závodu, t.j. před jejich luštěním. Vybudováním nových mrazírenských a chladírenských boxů závod v posledních letech rozšířil služby v oblasti zpracování a následného skladování osiva jedle. Surovina jedle se zpracovává dle přání zákazníků buď přímo pro podzimní výsevy nebo pro výsev na jaře následujícího roku po sběru dále se osivo připravuje a skladuje mrazením pro výsevy následujících roků, např. po 3, 4 a více letech. V sezóně dobrých úrod se zpracovává cca 30 tun jedlových šišek. Z předosevní přípravy jehličnanů se provádí dle požadavků zákazníků stratifikace osiva jedle krátkodobě nebo dlouhodobě skladovaného, předosevní příprava osiva základních dřevin jako je smrk, borovice, modřín dále moření osiva přednostně biologickými přípravky /Supresivit / a třídění osiva dle hmotnosti především u osiva modřínu /vysoký podíl prázdných semen/. Pomocí zařízení PREVAC se provádí oddělení semen mechanicky poškozených a semen prázdných. Takto ošetřené osivo je vhodné pro osévání sadbovačů.

OBLAST ZPRACOVÁNÍ LISTNÁČŮ

V oblasti zpracování listnáčů se závod zaměřuje především na osivo buku a to jeho přípravu pro dlouhodobé skladování, dále jeho skladování v mrazících boxech. Skladovací kapacita mrazících boxů je na cca 80 tun bukvic, což odpovídá zásobě osiva na 3 – 4 roky. V posledních letech byla rozšířena služba na zpracování široké škály dužnatých plodů listnáčů a keřů a to jak “suchou” tak i “mokrou” cestou /třešeň ptačí, různé druhy jeřábů, hlohy, kaliny, svídy ap./ Z předosevní přípravy listnáčů se provádí především stratifikace dlouhodobě případně krátkodobě skladovaných bukvic v objemu cca 7 tun. Vybudované tzv. “teplé komory” v kombinaci s chladírenskými prostory umožňují provádět teplostudenou stratifikaci osiva dalších listnáčů jako jsou lípy, jasan, třešeň ptačí ap. Stratifikace všech listnáčů i jehličnanů je prováděna bez media. Skladování osiva dubů včetně ošetření žaludů proti hlízence žaludové pomocí termoterapie.

OSTATNÍ SLUŽBY

Zákazníkům semenářský závod poskytuje 2 x ročně informace o stavu zásob suroviny a semene včetně aktuelních rozborů jakosti osiva. Provozní laboratoř zajišťuje rozbory osiva podlimitních oddílů včetně stanovení vlhkosti. Pro tuzemské odběratele zprostředkovává závod nákup osiva ze zahraničí pro introdukci lesních a okrasných dřevin a keřů.

SLUŽBY V BIOLOGICKÉ OCHRANĚ LESA

Vyvěšování ptačích budek má význam nejen pro ochranu ptáků, ale je i velmi důležitým prvkem preventivní biologické ochrany lesa. V uplynulých několika desetiletích se hustota populací některých druhů ptáků značně snížila vlivem intenzivního způsobu hospodaření a aplikací chemických přípravků. Ty mají negativní vliv na přírodu, jsou nákladnější a mají jednorázový účinek. Využívejme tedy aktivní biologické ochrany pomocí ptactva. Ptáci se dokáží soustředit v místě šíření škodlivého hmyzu a ničit jeho různá vývojová stádia. Většina ptáků zůstává nebo se vrací na jaře do svého hnízdiště a jejich přilákání a udržení pomocí budek je velmi účinné. Využíjme i možnost omezení škod drobnými hlodavci na lesních kulturách pomocí domácích druhů sov. Nedostatečná nabídka vhodných hnízdních příležitostí je jednou z příčin postupného vytrácení sov z celých regionů. LČR, s. p. Semenářský závod v Týništi nad Orlicí se zabývá jako doplňkovou činností výrobou ptačích budek. Výroba budek je konzultována s ochránci přírody a ornitology. V praxi se používá mnoho typů ptačích budek, z nichž každá má své přednosti a nedostatky. Ptačí budka musí splňovat několik podmínek a to nejen rozměrově, velikostí dutiny a vletového otvoru, ale musí poskytovat dostatečnou ochranu před nepohodou a škodnou, musí mít dostatečné izolační vlastnosti a trvanlivost. K výrobě používáme kvalitní „coulová“ prkna a životnost budky prodlužujeme vnějším nátěrem. Budky se musí dát čistit, proto jsou otevíratelné. Čištění budky je nutno provádět každoročně po druhém hnízdění.

PRODEJ NETRADIČNÍHO MULČOVACÍHO MATERIÁLU A OKRASNÝCH ŠIŠEK

K výsadbám jako netradiční mulčovací materiál nabízíme modřínová vřetena, smrková vřetena, jedlové šupiny a borové šišky. Dále nabízíme okrasné šišky: borovice – (černá, blatka, rumelská, kleč, vejmutovka, lesní, douglaska), smrkové šišky a vřetena.

mulc